Публикация

Излезе новото фармакотерапевтично ръководство за гастроентерологични заболявания

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, гастроентерологичните заболявания заемат четвърто място като причина за смърт у нас за периода от 2000 г до 2014 г.


Гастроентерологичните заболявания (извън неоплазмите на ГИТ) като цяло са социално значими заболявания. Ангажират населението в работоспособна възраст, свързани са с намалено качество на живота, сериозна заболеваемост, усложнения и повишена смъртност. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, гастроентерологичните заболявания заемат четвърто място като причина за смърт у нас за периода от 2000 г до 2014 г. като през 2014 г честотата на смъртните случаи се изравнява с тази на заболяванията на белия дроб. Голяма част от заболяванията на храносмилателната система водят до дисплазия и развитие на карцином. Профилактиката и лечението им заема важно място в здравните системи на страните от Европа и всички останали страни по света. 

Пълният текст на новото фармакотерапевтично ръководство можете да намерите в прикачения по-долу файл.

Фармакотерапевтичните ръководства за лечение включват някои от гастроентерологичните заболявания, предимно тези, изискващи предимно медикаментозно лечение. Изработени са въз основа на утвърдените Национални препоръки (консенсуси) за диагноза, лечение и проследяване на тези заболявания на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българсака асоциация за изучаване на черния дроб и Българската асоциация за възпалителни чревни заболявания (2010 - 2015 г.). Както те, така и фармакотерапевтичните ръководства за лечение на гастроентерологичните заболявания се базират на Европейските препоръки (консенсуси) и ръководства в областта на гастроентерологията. Съвместими са с NICE, френските, холандските и германски ръководства. Утвърдените български препоръки (консенсуси) за диагностика и лечение на гастроентерологичните заболявания са основа на алгоритмите за диагностиката и лечението в болничната и доболничната помощ на НЗОК. 

Прилагат се следните фармако-терапевтични ръководства, съдържащи информация относно общата характеристиката на заболяванията, общи критериите за поставяне на диагноза и лекарствена терапия 

1. Гастроезофагеална рефлуксна болест 

2. Язвена болест 

3. Диагностика и лечение на инфекцията с Helicobacter pylori 

4. Остри кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт 3 

5. Хронични възпалителни заболявания на червото – Болест на Крон и улцерозен колит 

6. Хроничен панкреат и екзокринна панкеасна недостатъчност 

7. Хронични заболявания на черния дроб – обща характеристика 

8. Хронични вирусни хепатити - Хроничен хепатити В - Хроничен хепатит Д - Хроничен хепатит С 

9. Токсичeн хепатит - Медикаментозен хепатит - Алкохолна чернодробна болест 

10. Неалкохолна стеатозна болест 

11. Автоимунни заболявания - Автоимунен хепатит - Първична билиарна цироза (първичен билиарен холангит) - Първичен склерозиращ холангит - Вариантни синдроми на автоимунните чернодробни болести 

12. Генетични болести на черния дроб - Болест на Уилсън - Идеопатична хемохроматоза 

13. Чернодробна цироза – усложнения - Портална хипертония – варици на хранопровода и стомаха, хипертензивна гастропатия - Асцит, рефрактерен асцит, спонтанен бактериален перитонит - Хепаторенален синдром - Чернодробна / портална енцефалопатия 

14. Порфирии 

15. Муковисцидоза - гастроентерологични аспекти

Прикачени файлове

Фармакотерапевтично ръководство за...

Коментари

CredoMedia: in focus
15 фев 2016 09:51

Документът вече е прикачен, вероятно нещо е станало при първия опит и той е бил неуспешен. Хубав ден на всички!

Само аз ли не откривам прикачения файл?!