Публикация

МЗ с по-малко служители, според новия устройствен правилник


Правителството прие нов устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. С него се цели оптимизиране на структурата на ведомството и регламентиране на функциите на неговите звена.

 

Съкращава се броят на служителите в министерството. Числеността на персонала в организационните структури и административните звена се намалява до 343 щатни бройки (от 372). В общата администрация ще работят 95 служители, а в специализираната – 210.

 

Премахват се звена със сходни функции и се обединяват други.
Общата администрация е организирана в четири дирекции – „Бюджет и счетоводство”, „Управление на човешките ресурси и процесуално представителство”, „Канцелария, протокол и връзки с обществеността” и „Административни дейности”.

 

Специализираната администрация е съставена от 11 дирекции: „Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности”, „Планиране и управление на общественото здравеопазване”, „Национална лекарствена политика”, „Оперативни приоритети”, „Наркотични вещества”, „Нормативно регулиране на здравеопазването”, „Управление на проекти и програми и международно сътрудничество”, „Управление на специализирани донорски програми”, „Преструктуриране и публично-частно партньорство”, „Електронно здравеопазване”, „Методология на финансиране в здравеопазването”.

 

Постановлението определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МЗ и тяхната щатна численост. Тук са и новосъздадените Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” и Център „Фонд за трансплантация”.

Коментари