Публикация

Tresiba® и Jardiance от 1 февруари в Позитивния лекарствен списък

Отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.


Tresiba®на Novo Nordisk снепатентно наименование Insulin degludec за ЗД1 и ЗД2 и Jardiance на Бьорингер за ЗД2 вече се заплащат от касата

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърди нови изисквания в извънболничната помощ за:

  • инсулиново лечение на захарен диабет тип 1;
  • лечение на захарен диабет тип 2;

Новите изисквания са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), съдържащ медикаменти за домашно лечение, които НЗОК заплаща. В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir.

Според новите изисквания отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на здравноосигуреното лице към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.

В изготвянето на новите изисквания за медикаменти за домашно лечение, които НЗОК заплаща, са участвали консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната.

Новите изисквания са в сила от 1 февруари 2016 г. Те са публикувани на сайта на НЗОК

Коментари