Публикация

Интеграция чрез „СпортИграция”

„Асоциация за развитие на българския спорт” започна проект „СпортИграция” с цел представяне на добри практики за интеграция чрез спорт.


Проектът „СпортИграция” ще представи креативни идеи за интеграция, използвайки универсалния език на спорта. Според организаторите всичко може да се представи на „спортен език“, обсъждат се възможностите за интеграция – култура, език, религия чрез използване на спортни дейности. Обсъжданията по време на проекта ще спомогнат за интеграцията на маргинализирани и уязвими групи като хора със здравословни проблеми, бежанци в обществото ни, като това ще доведе до намаляване на тежестта на социалните системи, адаптацията на пазара на труда, приемането им от обществото, намаляване на престъпността.

Този проект цели взаимодействие между младите хора (младежи, обучени да работят по методологията „Обучение чрез спорт”, активни младежи в обществото ни, младежи от бежански групи) и взимащите решения (национална и местна власт, неправителствени организации, работещи по темата). „Използвайки спорта като инструмент за обучение – казва Йоана Дочевска, председател на АРБС - с проекта „СпортИграция” имаме за цел да окажем влияние върху политическите процеси, и върху всички, които са отговорни за политиките и интеграцията. Искаме младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. Планираме споделяне на добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.“

Събитието ще даде възможност на младите хора, които участват в проекта, да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската им активност и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България, които бъдат въвлечени в проекта, ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Този проект ще повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проект „СпортИграция” ще излъчи списък с мерки, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика. По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците 3 982 439 са гражданите, които са засегнати от насилието в Сирия. Европа усеща все по-силно последиците от този конфликт и има остра необходимост да предприеме мерки и изготви политики за интеграция на влизащите в територията й. През 2013 г. броят на потърсилите закрила в България бежанци надхвърли 7000, което е с над 5 пъти повече от 2012 г. и десетократно повече от предходните години.

Участвай в играта на проект „СпортИграция” и изпрати предложения за интеграция чрез спорт като изпратиш на info@bulsport.bg идея, описана както следва:

Име:

Фамилия:

e-mail:

Възраст:

Местоживеене:

Заетост:

Идея за интеграция чрез спорт:

Реализирана ли е идеята до момента?

Ако да – къде и кога?

Ресурси, необходими за реализацията?

Постигнати резултати?

Идеите ще бъдат част от Национална младежка среща “СпортИграция”, която ще се проведе в гр. София през май 2016. Изпратилите идеи ще бъдат с приоритет при селекцията на участниците в проект “СпортИграция”, а най-интересната и работеща идея, селектирана от журито за оценка на получените предложения, ще получи и специална награда от “Асоциация за развитие на българския спорт”.

Краен срок за изпращане на идеите: 30/03/2016.

Проект “СпортИграция” (2015-3-BG01-KA347-022643) е финансиран по програма „Еразъм +” на Европейската комисия, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките. 

Коментари