Публикация

Дейност на Отделението по Хирургия на УМБАЛ Св. Иван Рилски, София

Д-р Спас Иванов


От началото на 2016 г. в Отделението по Хирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София са извършени близо 100 оперативни интервенции. Делът на Лапароскопските операции за същия период е 32%

1.    25% от лапароскопските операции са анти-рефлукси процедури (най-често short floppy Nissen) по повод Хиатални Хернии и ГЕРБ.

2.    25% се пада и на лапароскопски интервенции при различни видове хернии на предна коремна стена - ингвинални (TAPP. TEP), пъпни и следоперативни хернии.

3.    32% е делът на лапароскопските операции при Жлъчно-каменна болест (холецистектомии, вкл. и лапароскопска експлорация на холедоха с холангиография)

4.    10% са лапароскопските дебелочревни резекции (вкл. предни резекции на ректума, някои от които ултра ниски - Ultra low RRA)

5.    8% са хетерогенна група - най-често диагностични лапароскопии, лапароскопски гастростомии, лапароскопско имплантиране на катетър за перитонеална диализа и др.

Коментари