Публикация

Годишен отчет на болницата за 2015г.

“МБАЛ-Асеновград” ЕООД приключи отчетната 2015г.


В годишния отчет на Управителя на ЛЗ е отразено запазване на дейността при запазени нива на компетентност на всички болнични отделения. Наличния брой специалисти е достатъчен за извършване на дейности по осигуряване специализацията на новозавършили лекари по всички основни медицински специалности. 

Към момента в лечебното заведение провеждат специализацията си 9 млади колеги, като още 4-ма са пред завършване на специализация в друго лечебно заведение. Това гарантира кадровата осигуреност на “МБАЛ-Асеновград”ЕООД през следващите години.

“МБАЛ-Асеновград”ЕООД завършва годината и с отлични финансови резултати. Въпреки наложените едностранно от РЗОК лимити, лечебното заведение завърши годината с положителен финансов резултат. Прогнозната стойност на печалбата за 2015г. след преизчисляване на данъчните временни и постоянни разлики е около 66 000 лв.

Настоящият Управител на “МБАЛ-Асеновград” ЕООД поема дружеството през 2004г., когато то е на загуба с 823 000лв.. Тази загуба е покрита в периода до края на 2008г.. От 2009г. дружеството ежегодно регистрира печалба, като към края на 2014г. натрупаната печалба от предходни години достига до над 774 000лв.

С прогнозната стойност през 2015г., “МБАЛ-Асеновград” ЕООД е Общинско търговско дружество с акумулирана печалба от около 840 000лв. 

Коментари