Публикация

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/ 27.02.2013г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004г./


ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ следва да попълнят и предадат в РЗИ Стара Загора годишни медико-статистически отчети за 2015г. в срок до 15.02.2016г.

За подобряване организацията на отчитането на лечебните заведения, съкращаване на процеса по обработка на първичните данни, облекчаване на работния процес и постигане на максимална точност на информацията за кампания 2015/2016г., са изготвени електронни варианти на отчетните формуляри и приложенията към тях.

Електронните отчетните форми могат да бъдат изтеглени тук:

- Комплект електронни формуляри за ИППМП и ГППМП
- Комплект електронни формуляри за ИПСМП и ГПСМП
- Комплект електронни формуляри за МДЛ
- Комплект електронни формуляри за МЦ и ДКЦ

Попълнените макети изпратете на електронна поща otcheti_md@rzistz.org
в срок до 15.02.2016г.

След приключване на попълването, следва да разпечатате формулярите и подписани и подпечатани с печата на ЛЗ да ги представите (лично или по пощата) в Дирекция "Медицински дейности", РЗИ – Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” № 10.

При липса на възможност за попълване на електронните форми, можете да получите формуляри за медико - статистическите отчети на хартиен носител в РЗИ – Стара Загора, ул.“Стефан Караджа” № 10, етаж 1, стая №104

Отчетите на лекарите по дентална медицина (ИППДП, ГППДП, ИПСДП, ГПСДП, ДЦ, МДЦ), МТЛ и хосписите ще бъдат предавани само на хартиен носител.

- Комплект формуляри за лекари по дентална медицина
- Комплект формуляри за МТЛ
- Комплект формуляри за хосписи

ФОРМУЛЯР "З“-03010 – ОТЧЕТ ЗА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ задължително се попълва от: Медицински центрове; Диагностично-консултативни центрове; Медико-дентални центрове; Центрове по дентална медицина; Самостоятелни медико-диагностични лаборатории; Самостоятелни медико-технически лаборатории; хосписи.

- Формуляр "З"-03010
- Ръководство за въвеждане на данни и УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА СЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР „ОТЧЕТ ЗА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2015 ГОДИНА“
- Инструкция за активиране на макросите в различните версии на EXCEL
- Настройки за използването на точка като десетичен знак вместо запетая
- Код по ЕКАТТЕ на населеното място

Попълненият електронен отчет „З“-03010 следва да се изпрати в РЗИ – Стара Загора не по-късно от датата на представяне на отчет „З”–365 на имейл otcheti_md@rzistz.org

На лечебните заведения, които не представят медико-статистическа информация за дейността им през 2015г. (годишни отчети) ще бъдат налагани санкции по чл.228 от Закона за здравето, във връзка с Наредба №1/ 27.02.2013г.

Телефон за справки:
042/ 25 31 16 – г-жа П.Ламбева

Коментари