Публикация

Защита на дисертационен труд за ОНС "Доктор"

Баймакова М. Неясно фебрилно състояние. Дисертация за ОНС "Доктор", ВМА-София, 23 февруари 2016.


Автореферат на дисертационен труд - в прикачения файл!

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Инфекциозни болести

Обучаваща организация: ВМА-София, Клиника по инфекциозни болести

Тема на дисертационния труд: „НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ”

Научен ръководител: Проф. д-р Камен ПЛОЧЕВ, д.м.н.

Дата на защита: 23 февруари 2016

Научно жури:

  • проф. д-р Камен ПЛОЧЕВ, д.м.н. – вътрешен член (становище) 
  • проф. д-р Иван ДИКОВ, д.м.н. – външен член (рецензия) 
  • проф. д-р Ирена КОСТАДИНОВА, д.м.н. – външен член (рецензия) 
  • проф. д-р Марияна ВЪРТИГОВА, д.м.н. – външен член (становище) 
  • доц. д-р Георги ПОПОВ, д.м. – вътрешен член (становище)

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

11 март 2016

Прикачени файлове

Автореферат д-р Баймакова.pdf

Коментари

Здравей Поли, Благодаря ти за поздравленията. :)

Честито:)))