Публикация

НРД 2016 ЗА ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ Е ПОДПИСАН

Националният рамков договор (НРД) 2016 за дентални дейности бе подписан днес (26 февруари 2016 г.) от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС).


Националният рамков договор (НРД) 2016 за дентални дейности бе подписан днес (26 февруари 2016 г.) от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС). Договорът ще бъде преподписан и от министъра на здравеопазването – д-р Петър Москов.

НРД 2016 за дентални дейностивръща договорното начало с пълноценното участие и на двете договарящи се страни – НЗОК и БЗС.Новите моменти, залегнали в проекта, са свързани с условията и с реда за контрол – регламентирана е контролната дейност на НЗОК по изпълнение на договорите с изпълнителите на дентална помощ, като са разширени правомощията на контролните органи с цел по-ефективното и целесъобразно използване на ресурсите. Въведени са нови видове контрол: предварителен, внезапен и последващ. Предвидена е възможност, при отчитане на неизвършена дейност, да се прекратява договор с изпълнител на дентална помощ.

Възстановяват се, след дълго прекъсване, арбитражните комисии, които с равен брой представители на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и на съответните районни колегии на БЗС съвместно ще разглеждат спорни моменти от извършените проверки. Реализирана е функционалност, при която е осигурена възможността за дистанционно отчитане на дейността на лекарите по дентална медицина и обмен на информация между лечебните заведения за извънболнична дентална помощ и РЗОК.

За първи път от началото на здравното осигуряване е предвидена и договорена възможност за извършване на трета, допълнителна дейностпри възрастни пациенти (например, обтурация или екстракция на зъб). Тя ще бъде в действие от 01.09.2016 г. при строго определени параметри и постоянен мониторинг и контрол на изпълнение на дейностите. Досега пациентите над 18-годишна възраст имаха право на до две лечебни дейности за съответната календарна година.

Коментари