Публикация

НЗОК ЩЕ ЗАПЛАЩА НАЙ-СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ХЕПАТИТ С

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с хроничен вирусен С хепатит“.


На свое заседание днес (26.02.2016 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с хроничен вирусен С хепатит“. Изискванията са изцяло обновен документ. Чрез него се осигурява лечение на болни с хроничен вирусен „С“ хепатит в различен стадий на заболяването с нова генерация лекарствени продукти. 


С актуализация на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък са включени лекарствени продукти с нови международни непатентни наименования за провеждане на лечение на хронична HCV инфекция с директно действащи антивирусни средства (ДДАС) при болни над 18-годишна възраст.
Поради високата първоначална цена на тези лекарствени продукти, по силата на Наредба №10, бяха проведени допълнителни преговори за предоставяне на допълнителни отстъпки, в резултат на които стойността на курс лечение бе значимо снижена, което осигурява възможността НЗОК да стартира заплащане на новата терапевтична схема от 1 март тази година.
Съгласно клиничните проучвания и данни, процентът на излекувани пациенти при този вид терапия се повишава с близо 30% спрямо досега провежданата терапия. В общия случай лечението е с продължителност 3 месеца, при 12 месеца при сега съществуващите терапевтични схеми. Пациентите се считат практически за излекувани след приключване на курса на лечение, за разлика от досега, когато се налага многократно повтаряне на лечебен курс.
Предвид обществения интерес първоначалният проект бе представен на всички председатели на експертни комисии в болнични лечебни заведения, имащи право да издават протоколи за това лечение. Целта беше запознаване на широк кръг от водещи специалисти с изцяло новата терапевтична схема и постигане на консенсус и равнозначност при назначаване на лечението на пациентите. Този подход гарантира равнопоставеност на всички пациенти, независимо към кое лечебно заведение те ще се насочат.
Заложените критерии са в пълно съответствие с утвърдените от Европейската Агенция кратки характеристики на лекарствените продукти, както и с актуалния Европейски и Национален консенсус за лечение на хронични вирусни хепатити. При осигуряването на новите терапии е предвидена възможност за довършване на терапевтичния курс на пациентите, започнали лечение по старите схеми, както и за единични случаи, неподходящи за лечение с ДДАС, с което се гарантира цялостно обхващане на всички възможни случаи при болните с хроничен вирусен „С“ хепатит.

" }-->

Коментари