Публикация

Анализ на диалога медици-онкоболни


Днес бе представено изследването на научния център „Психология и здраве” на тема „Ефективност на диалога между медицинските специалисти и пациентите в онкологичната помощ”.

Изследването е поръчано от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ), като целта е да се сравни позицията на двете групи – медицинските специалисти и пациентите, да се анализират нагласите и очакванията им една спрямо друга и да се предложат конкретни стъпки за промяна и подобряване на диалога.

Основните теми на изследването са: информираност и отговорността за нея, време и ефективност на диалога, отговорности при взимане на решения за лечението, самооценка на комуникативните възможности на медицинските специалисти, готовност за участие в обучения, качество на психологическата подкрепа.

Изхождайки от резултатите от проведеното изследване АПОЗ дава следните препоръки:
• Спешно разработване и въвеждане на образователни модули за подобряване на  комуникативните умения на медицинските специалисти, отчитащи спецификата на различните медицински професии;
• Задълбочаване на изследователската дейност по темата с по-мащабни изследвания, съчетаващи количествените с качествени методики.
• Осъзнаване на необходимостта от промяна в комуникативните модели сред двете изследвани групи;
• Разработване на информационни пакети и програми за ролята на ефективния диалог и участието на пациентите в него; възможност за активно участие и контрол от страна на пациентите;
• Разработване на критерии за работата на психолозите в онкодиспансерите, въвеждане на съвременни методики за работа с пациенти и пълноценното им участие в лекуващите екипи.

Коментари