Публикация

НЗОК ще намалява цени на клинични пътеки при надвишени обеми

В новия проект на Национален рамков договор на НЗОК е записано, че касата ще коригира цените и обемите на медицинските дейности при преразход на средства.


При превишаване на обемите на медицинските дейности НЗОК еднолично ще може да намалява цените на клиничните пътеки. Това става ясно от проекта за Национален рамков договор, изготвен от здравната каса. Документът е одобрен на последното заседание на Надзорния съвет на здравния фонд и в него се предвижда да се прави регулярен анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК. Там е записано следното:

„В случай, че при анализа се установи превишение или неизпълнение на обемите и/или неусвояване или преразходване на средства по определени здравноосигурителни плащания, НС на НЗОК приема решение с коригирани обеми и цени в рамките на оставащите средства по съответните бюджетни параграфи за здравноосигурителни плащания, което създава основание за промяна в сключените договори с изпълнителите на медицинска помощ“.

В т.нар. служебен НРД е предвидено годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности за 2016 г. да е на обща стойност 1 795 322 000 лв. за следните видове дейност:

  • първична извънболнична медицинска помощ – 180 017 000 лв.;
  • специализирана извънболнична медицинска помощ, вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение – 201 542 00 лв.;
  • медико-диагностична дейност – 70 441 000 лв.;
  • болнична медицинска помощ – 1 343 322 000 лв.;

Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти и медицински изделия на обща стойност 830 926 000 лв. за следните видове дейност:

  • медикаменти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 750 926 000. лв.. Тук влизат и парите за лекарствата за на злокачествени заболявания лекувани в болниците, които са 210 млн. лв.
  • медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 80 000 000 лв.;

В договора се уточнява, че тези суми могат да бъдат променяни с парите от резерва на касата. От Надзорния съвет на НЗОК предлагат той да бъде разпределен по следния начин:

  • за първична извънболнична медицинска помощ – 8 481 000 лв.;
  • за специализирана извънболнична медицинска помощ, вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение – 10 106 000 лв.
  • за медико-диагностична дейност – 9 113 000 лв.;
  • за болнична медицинска помощ – 211 902 000 лв.;

В проекта се отбелязва, че ще се въведе система за уникален идентификационен код на здравно осигурените лица. Кодът ще се генерира от четец въз основата на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на пациента. Това ще става при всяко ползване на медицинска помощ, с изключение на домашните посещения и предоставянето на консултации от разстояние.

В мотивите към проекта от НЗОК информират, че процесът на регистрация на пациенти чрез генериране на код и последващата му електронна автентификация при всяко ползване на медицинска помощ ще даде възможност да се удостовери както реалното им физическо присъствие в лечебното заведение, така и оказаната им медицинска помощ. Целта е предотвратяване или минимализиране на случаите на отчитане на неизвършена дейност, при които се стига до незаконосъобразно разходване на средства от бюджета на касата. 

Автор: Бойко Бонев

Прикачени файлове

proekt-Reshenie-MD-2016_14-03-2016...

Коментари