Публикация

Увеличават се учебните часове за медицински сестри и акушерки

С постановление на МС се увеличава хорариумът по няколко учебни дисциплини за професионалистите по здравни грижи и се въвеждат единни държавни изисквания за професията „лекарски асистент“.


Увеличава се хорариумът по няколко учебни дисциплини за професионалистите по здравни грижи. Това става ясно от проект на Постановление на Министерски съвет, с който се регламентират промени в единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

  • Хорариумът се увеличава от 30 на 45 часа при учебната дисциплина „Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия“.
  • Учебната дисциплина „Анестезиология и интензивно лечение“ с хорариум 45 часа се променя на „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ с хорариум 60 часа.

Държавният изпит за придобиване на квалификация „медицинска сестра“ по „Хирургия и Анестезиология и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи“ се променя на „Хирургия и Анестезиология, реанимация и интензивни грижи - сестрински дейности и грижи“.

Промените са във връзка с Директива 2013/55/ЕС, която изисква медицинската сестра да притежава компетентност за самостоятелно предприемане на незабавни животоспасяващи мерки и за вземане на мерки в случай на криза и бедствие.

С документа се въвеждат и единни държавни изисквания за професията „лекарски асистент“. Тяхното обучение ще се провежда в редовна форма с продължителност 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4625 часа.Теоретичната подготовка ще се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари и практически упражнения с обща продължителност не по-малко от 6 семестъра.Практическата подготовка ще се осъществява чрез учебна (клинична) практика и преддипломен стаж. 

Коментари