Публикация

Анестезиологът е човекът, с когото започва и завършва всяка операция

Ние бдим над нашите пациенти по време на интервенцията, следим жизнените показатели и се грижим за адекватно обезболяване и комфорт на операционната маса


-Д-р Серафимов, често пъти когато се стигне до операция хората се притесняват от това, че може и да не бъдат събудени /изведени от анестезия/, след интервенция. Имат ли повод за страх?

- Съвременната обща анестезия е многокомпонентна и балансирана. Именно това е изключително важно за нашите пациенти, тъй като позволява използването на няколко медикамента в ниска доза, за да се получи адекватна анестезия. Използваните днес препарати са по-малко токсични от техните предшественици, употребявани в миналото. В литературата са описани извънредно редки инциденти (1 на 140 000 случая), които днес са десет пъти по-малко, отколкото преди 20 години. Ние винаги обясняваме тези факти на нашите пациенти, за да могат да бъдат спокойни. Освен това предварително се правят многобройни прегледи и изследвания, което позволява да се имат предвид всички възможни усложнения, най-вече сърдечни и респираторни, както и опасността от алергична реакция. С тази нелека задача се заемаме именно ние анестезиолозите, като информираме своите пациенти по всички въпроси около тяхната операция, обезболяване и следоперативен период. Така, че няма място за паника и страх!

- Задължителна ли е консултацията със специалист по анестезиология и реанимация преди интервенцията? Какво включва тя?

- Да! Всеки пациент, на който му предстои операция, минава преданестезиологична консултация със специалист. Тя включва физикален преглед, попълване на въпросник, отразяват се жизнените показатели, както и резултатите от изследванията на пациента. По преценка на анестезиолога могат да бъдат назначени допълнителни изследвания или консултации с други специалисти. Особено важно е пациентите да споделят със своя анестезиолог за съпътстващи заболявания най-често на дихателната, сърдечно-съдовата, ендокринната, нервната система и др. Такива са високото кръвно налягане, стенокардията, преживян инфарк на миокарда, инвазивни процедури, астма, ХОББ, епилепсия, преживян инсулт, наследствени болести, алергии и т.н.

-Каква е ролята на анестезиолога след самата операция и постоперативния период?

-Анестезиологът е човекът, с когото започва и завършва всяка операция. Ние бдим над нашите пациенти по време на операцията, следим жизнените им показатели и се грижим за тяхното адекватно обезболяване и комфорт на операционната маса. Но работата ни не свършва дотук. След като пациентът бъде събуден, обезболен и жизнените му показатели са в норма, той бива преведен в стаята си в отделението, от което е дошъл. Понякога се налага да бъдат полагани интензивни грижи и такива пациенти се настаняват в отделението по реанимация. Най-често след големи хирургични интервенции, които изискват стриктен контрол и мониторинг, а също и възникнали, макар и рядко както вече споменах по-горе, усложнения по време на анестезия. Обикновено попадналите в реанимация пациенти в началото са стресирани, тъй като не е тайна за никой, че това е най-тежкото отделение. Но ние винаги им обясняваме, че са в сигурни ръце и ще бъдат обгрижени цялостно до пълното им възстановяване след операцията.

-Често работата на анестезиолога се свежда до това,че той приспива и буди пациента. Но по време на възстановителния период, реаниматора не е ли човека, който обезболява хората претърпели интервенция?

-Така е, разбира се! Веднага след приключване на операцията, докато болният още спи, той бива обезболен така, че като се събуди да не изпитва болка. Използваме различни подходи и схеми за постоперативно обезболяване, в завивсимост от големината на оперативната интервенция и индивидуалните особености на всеки пациент. Целта ни е адекватна аналгезия и комфорт в този стресов период, така че да бъде преодолян възможно най-леко и най-бързо.

- Когато даден пациент има някакви алергии, той по-труден ли е за избор на анестезия? Как се процедира?

-Алергиите са огромно предизвикателство за анестезиолога. Все по-често консултираме пациенти с различни алергии – към храни, лекарства, домашен прах, полени, пчелна отрова и др. Именно тук отново искам да подчертая, че за нас е изключително важна тази информация. При анамнестични данни за алергия ние назначаваме предоперативно тестуване към най-често използваните анестетици и медикаменти за обезболяване. То включва т.нар. кожно-алергични или скарификационни проби, които се отчитат през точно определен интервал от време. Тестуването се извършва от алерголог, който след това дава своите препоръки. Обикновено болните подлежат на предоперативна подготовка няколко дни преди операцията с различни противоалергични медикаменти. Тук е важно да се знае, че при положителни резултати от тестуването към даден медикамент, той няма да бъде използван и пациентът трябва да бъде спокоен.

- Какви са видовете упойки, които се прилагат. Употребява ли се Райски газ? -Анестезията бива обща (инхалационна и венозна) и локорегионална. Общата ендотрахеална анестезия се използва при всички хирургични интервенции с коремен достъп, такива, които изискват по-голяма продължителност, някои спешни оперативни манипулации и др. Общата венозна анестезия се използва при краткотрайни хирургични интервенции, в еднодневната хирургия и някои манипулации. Регионалните техники – най-често спинална и епидурална анестезия се използват преди всичко в акушерството за обезболяване на нормално раждане и по време на Секцио цезареа. В ортопедията често се използват периферни нервни блокади. В МБАЛ „Бургасмед“ прилагаме всички съвременни методи на анестезия. Вида анестезия се определя от анестезиолога. Когато има варианти за избор се предпочита тази, коята би била по-щадяща за пациента, а също така понякога дори самият той си избира анестезията. Разбира се, ако това е възможно. А що се касае до райския газ – той все още се използва в някои болници, въпреки, че се предпочитат по-новите летливи анестетици. 

Д-р Александър Серафимов е завършил МУ-Плевен, специализира анестезиология и интензивно лечение в МУ-Варна и работи в МБАЛ „Бургасмед“. Също така е специализирал Анестезиология и интензивно лечение и във ВМА - МБАЛ Варна. Медикът е преминал през курсове за управление на проекти от приоритета ''Здраве'' на 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз, курс ''Глобално здраве'' по проект "Равни възможности за здраве: действие за развитие" на Европейската комисия. Научните му интереси са в областта на анестезия и интензивно лечение на пациенти с термични травми, регионална анестезия, хипербарна оксигенация, лечение на остра и хронична болка и нутритивен съпорт в интензивната медицина. Младият медик разказва, каква е ролята на анестезиолога преди, по време и след операцията.

Коментари

Интервю, което изчетох с удоволствие!