Публикация

Болничният мениджмънт в България - реалности и предизвикателства

.


I. ВЪВЕДЕНИЕ

ІІ. ЗДРАВНА РЕФОРМА И ПАЗАР В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

III. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

IV. СПЕЦИФИКА НА ПАЗАРА НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ

1. ПАЗАРЪТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2. НЕДОСТИГЪТ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС

3. РЕГУЛИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ДЕЙНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

V. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА БОЛНИЧНАТА ДЕЙНОСТ

VI. РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР

1. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА

СОБСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ

2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ БОЛНИЧЕН СЕКТОР

3. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА МБАЛ „ХИГИЯ” АД

VII. УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪВРЕМЕННАТА БОЛНИЦА

Коментари