Публикация

Сборник -1

.


І. ЛЕКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА.

1. Организационно състояние на лечебно заведение за болнична помощ и потребности от промяна и обучение на неговите човешки ресурси.

2. Системен подход за намиране на решения по управленски проблеми в съвременна болница.

3. Конфликти в болничната организация – определение и видове.

4. Управление и превенция на конфликти в болничната организация.

5. Роля на човешките комуникации в лечебните заведения.

6. Мениджмънт на масовите профилактични прегледи: планиране, организиране, провеждане и оценка на резултатите от тях в контекста на препоръките на Световната здравна организация.

7. Мениджърска интерпретация на ключови здравни проблеми в рискови възрастови групи (деца и лица над 64 години).

8. Международни практики за акредитация на лечебните заведения и за взаимовръзките им с други системи за управление на качеството. Концептуална обосновка на въведената в България акредитация на лечебните заведения.

9. Български национални здравни стратегии (опит за непреднамерен критичен анализ).

10. Проблеми произтичащи от публичната дискусия по повод визията, приоритетите и целите на реформата в лечебния сектор на българското здравеопазване.

ІІ.ЛЕКЦИИ ПО ЗДРАВЕН И КЛИНИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ.

1. Проблеми произтичащи от сложността на взаимоотношението „ресурсно осигуряване на диагностично-лечебните дейности и на грижите за болните – здравен мениджмънт – мотивираност и лична удовлетвореност на медицинските професионалисти, в т.ч. надграждане на професионалната им компетентност и пътища за тяхното решаване”.

2. Характеристика и алгоритъм при разработването и управлението на здравни проекти.

3. Емпирични подходи за решаване на предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси в лечебно заведение за болнична помощ.

4. Маркетинг и стратегическо планиране в съвременно лечебно заведение за болнична помощ.

5. Съвременни проблеми при мениджмънта на качеството на болничните дейности – човешките ресурси в болнично заведение при отчитане ролята на потребностите им.

6. Специфика на търсенето и предлагането на здравни услуги и възможни мерки за нейното оптимизиране в контекста на европейската практика.

ІІІ. ЛЕКЦИИ ПО ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

1. Международни практики по въпросите на солидарността и конкуренцията при финансирането, предоставянето и ползването на здравните услуги.

2. Проблеми на договарянето между възложителите и изпълнителите на здравни услуги.

3. Финансиране и качествено предлагане на здравни услуги.

4. Контрол на ресурсите и постигнатите резултати. Мениджмънт на риска и подсигуряване на качеството в лечебното заведение.

5. Управление на болнично заведение в условията на недофинансираност.

6. Анализи „разход-ефективност” и „разход-полза”.

7. Регулиране на предприемачеството на пазара за здравни услуги като важен елемент на етичната конструкция на бизнеса в здравеопазването.         

Коментари