Публикация

Въведение в специалността

.


С ъ д ъ р ж а н и е

1. Професия и призвание

2. Медицина. Същност и роля на медицината като наука и практика.

3. Исторически корени на медицината. Хипократ.

4. Знаменити имена в развитието на медицината

5. Медицина и здравеопазване. Сравнителен анализ ва двете понятия – взаимовръзка и различия.

6. Здраве. Определение на здравето на СЗО.

7. Същност на общественото здраве. Социален модел на здравето.

8. Концепция за болестите на цивилизацията.

9. Здравен континуум.

10. Социални фактори на здравето.

11. Здравословен стил на живот.

12. Нива на здравно обслужване.

13. Първична (базова) медицинска помощ. Роля на общопрактикуващия лекар.

14. Здравна система – структура и основни елементи.

15. Типове лечебни заведения

16. Болница. Видове болници. Структура и функции.

17. Съвременните здравни реформи – роля на здравния мениджър.

18. Професията на здравния мениджър - значение и специфични черти.

19. Управленският екип в здравеопазването

20. Лидерство. Качества на лидера

21. Ефективният здравен мениджър – основни качества

22. Мотивация за избор на професията здравен мениджър.

23. Перспективи за професионална кариера в здравния мениджмънт.

Резюме

Книгата е учебно ръководство по учебната дисциплина „Въведение в специалността в здравният мениджмънт”, включена в бакалавърската програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт на Факултета по обществено здраве - София.

Тази учебна дисциплина е въвеждаща в обучението на студентите преди да започнат конкретното изучаване на останалите учебни дисциплини.

Целта на учебното помагало е да даде на студентите в сбита форма обща информация и кръгозор за генералните съвременни проблеми на медицината и здравеопазването, на съществуващите здравни системи в света и да очертае спецификата на бъдещата професия на студентите в областта на управлението на здравеопазването.

Стремежът на авторите е книгата да не бъде в голям обем, а текстът да бъде сбит и синтетичен, без прекомерни детайли, за да се улесни навлизането на студентите в проблематиката на общественото здраве и здравния мениджмънт. За облекчаване на възприемането на материята са включени поредица от казуси.

Коментари