Публикация

Касата въвежда олекотен режим за ежедневните отчети на лечебните заведения

Въвеждат се нови формати на първични медицински документи, нови номенклатури, нови дейности и нови формати на електронни отчетни документи


Във връзка с промените в нормативната уредба, свързана с дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се налагат множество промени в болничните информационни системи. Въвеждат се нови формати на първични медицински документи, нови номенклатури, нови дейности и нови формати на електронни отчетни документи.

На 16.03.2016 г. НЗОК проведе среща с разработчиците на болничен софтуер. На срещата присъстваха представители на почти всички софтуерни фирми, разработчици на болничен софтуер, както и представители на Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването, поддържащи безплатната версия на болничен софтуер.

По време на срещата бяха обсъдени необходимите корекции в болничните софтуери във връзка с промените в нормативната база, готовността на софтуерните фирми да реализират всички новости, направени в XML форматите на електронните отчетни документи, с които ще се отчитат лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ (ЛЗ за БМП) от 01.04.2016 г. Дискутирани бяха и въпроси, свързани с публикуваните промени и с начина на отчитане.

След проведените разговори двете страни се обединиха към определяне на олекотен режим на работа в първите дни от ежедневното отчитане на болнична помощ за периода 01.04.2016 – 17.04.2016 г.

Като отчита изключително кратките срокове за актуализация на болничните информационни системи, през месец април 2016г. НЗОК въвежда промени в ежедневното отчитане, които да дадат възможност на лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ, да се адаптират към променените реалности, без това да затруднява дейността им.

Институцията е информирала подробно районните здравноосигурителни каси за техническите подробности при въвеждане на олекотения режим на работа. Касите – от своя страна, ще информират договорните си партньори своевременно, за да може да протича процесът безпроблемно.

В дух на коректно партньорство, НЗОК дава възможност за по-голям времеви диапазон за отчитане на ежедневните файлове. На лечебните заведения предварително ще бъдат предоставяни допуснатите в отчетите грешки, за да могат да ги коригират, след което отново да подадат отчетите си.

На 31.03.2016 г., след 17 ч., ще се извършват настройки в Персонализираната информационна система (ПИС) с цел - възможност за приемане на ежедневните електронни отчети на ЛЗ за БМП в новите формати и в съответствие с променените номенклатури. В системата ще могат да се изпращат електронни отчети от всички договорни партньори на НЗОК, но временно ще се спре обработката им.

С указанията, изпратени от касата до регионалните й поделения, може да се запознаете тук.

Коментари