Публикация

Касата въвежда олекотен режим за ежедневните отчети на лечебните заведения

Касата въвежда олекотен режим за ежедневните отчети на лечебните заведения

Въвеждат се нови формати на първични медицински документи, нови номенклатури, нови дейности и нови формати на електронни отчетни документи


Във връзка с промените в нормативната уредба, свързана с дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се налагат множество промени в болничните информационни системи. Въвеждат се нови формати на първични медицински документи, нови номенклатури, нови дейности и нови формати на електронни отчетни документи.

На 16.03.2016 г. НЗОК проведе среща с разработчиците на болничен софтуер. На срещата присъстваха представители на почти всички софтуерни фирми, разработчици на болничен софтуер, както и представители на Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването, поддържащи безплатната версия на болничен софтуер.

По време на срещата бяха обсъдени необходимите корекции в болничните софтуери във връзка с промените в нормативната база, готовността на софтуерните фирми да реализират всички новости, направени в XML форматите на електронните отчетни документи, с които ще се отчитат лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ (ЛЗ за БМП) от 01.04.2016 г. Дискутирани бяха и въпроси, свързани с публикуваните промени и с начина на отчитане.

След проведените разговори двете страни се обединиха към определяне на олекотен режим на работа в първите дни от ежедневното отчитане на болнична помощ за периода 01.04.2016 – 17.04.2016 г.

Като отчита изключително кратките срокове за актуализация на болничните информационни системи, през месец април 2016г. НЗОК въвежда промени в ежедневното отчитане, които да дадат възможност на лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ, да се адаптират към променените реалности, без това да затруднява дейността им.

Институцията е информирала подробно районните здравноосигурителни каси за техническите подробности при въвеждане на олекотения режим на работа. Касите – от своя страна, ще информират договорните си партньори своевременно, за да може да протича процесът безпроблемно.

В дух на коректно партньорство, НЗОК дава възможност за по-голям времеви диапазон за отчитане на ежедневните файлове. На лечебните заведения предварително ще бъдат предоставяни допуснатите в отчетите грешки, за да могат да ги коригират, след което отново да подадат отчетите си.

На 31.03.2016 г., след 17 ч., ще се извършват настройки в Персонализираната информационна система (ПИС) с цел - възможност за приемане на ежедневните електронни отчети на ЛЗ за БМП в новите формати и в съответствие с променените номенклатури. В системата ще могат да се изпращат електронни отчети от всички договорни партньори на НЗОК, но временно ще се спре обработката им.

С указанията, изпратени от касата до регионалните й поделения, може да се запознаете тук.

Коментари