Публикация

Изпълнение и отчитане на Амбулаторна процедура №38

Изпълнение и отчитане на Амбулаторна процедура №38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО“


Във връзка със запитвания от изпълнители на медицинска помощ, относно насочване на ЗОЛ за извършване на Амбулаторна процедура №38, НЗОК информира договорните си партньори за следното:

Амбулаторна процедура №38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО“ се осъществява в обхвата на Приложение №7 към чл.1, ал.1 на Наредба № 2 от 25 март 2016 г. на Министерство на здравеопазването.

Съгласно Приложение №12 към Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. и указание за попълване на „Решение на специализирана комисия“ (бл. МЗ – НЗОК №13), изпълнителите на СИМП и ЛЗБП издават в полза на ЗОЛ бл. МЗ – НЗОК №13, с която насочват ЗОЛ към съответната специализирана комисия.

Съгласно чл.171 на Решението при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО амбулаторната процедура се счита за завършена при издадено „Решение на специализирана комисия“ (бл. МЗ – НЗОК №13).

Отчитането на проведените амбулаторни процедури се извършва ежемесечно с „Решение на специализирана комисия” - бл. МЗ-НЗОК №13 и електронен отчет в определен формат, съгласно изискванията на НЗОК, в които задължително се вписва № на решението.

Коментари