Публикация

РЕЗЮМЕ: Мултимодална парентерална аналгезия при пациенти подложени на урологични оперативни интервенции

Ал. Стратев, Д. Димитров, К. Чакърова, Д. Иванова, Р. Маринова, Ат. Темелков - КАИЛ, УМБАЛ "Александровска"


Въведение: Продължителната епидурална аналгезия е показана при обширни ретроперитонеални и трансперитонеални хирургични интервенции поради отличното обезболяване и ускоряване на възстановителния период. При пациенти без регионални анестетични техники се препоръчва парентерална мултимодална аналгезия.

Цел: Целта на това проучване е да се сравнят резултатите от двете техники при пациенти подложени на големи урологични интервенции.

Метод: Комбинирано проспективно - ретроспективно кохортно проучване. Две групи пациенти оперирани в Клиниката по Урология на УМБАЛ "Александровска". Група А: обезболявана с продължителна епидурална инфузия: Ропивакаин и Фентанил интраоперативно, след което до 3-тия ден постоперативно. Група Б: обезболявана с мултимодална парентерална аналгезия: Трамадол, Дексофен и Парацетамол интраоперативно и интермитентни болус дози постоперативно. Качеството на обезболяване се оценява с визуална аналогова скала.

Очаквани резултати: Епидуралната аналгезия остава "златен стандарт" при постопративното обезболяване в урологията. Мултимодалният подход показва обещаваща алтернатива.

Коментари