Публикация

Организация на ваксинацията на жени - военнослужещи от Българската армия срещу човешки папилома вирус

Програмата покрива на доброволен принцип военнослужещи от женски пол и включва клиничен преглед от гинеколог със вземане на проби за директна микроскопия и при част от тях за риал-тайм полимеразно-верижна реакция за ЧПВ серотипове 16 и 18


Галев А. 1, А. Кънев1 , Е. Пенков1, А. Начева2, Военномедицинска Академия 

1-Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена

2-Клиника по обща и онкологична гинекология

По инициатива на представители на Министерство на отбраната и под ръководството на експерти от Военномедицинска академия от май 2009г стартира програма за превенция на разпространението на човешкия папиломен вирус (ЧПВ) сред жени – военнослужещи. Програмата покрива на доброволен принцип военнослужещи от женски пол и включва клиничен преглед от гинеколог със вземане на проби за директна микроскопия и при част от тях за риал-тайм полимеразно-верижна реакция за ЧПВ серотипове 16 и 18.

Жените с негативни клинични и лабораторни резултати са ваксинирани веднага. Тези с отклонения от прегледите се подлагат на лечение и след повторен преглед участието им в програмата се прецизира за всеки отделен случай. Осигурени са ваксини Cervarix, производство на GlaxoSmithKline и Silgard, производство на Merck Sharp&Dohme. Програмата включва пет основни етапа:

1) Подготовка

2) Информационни беседи

3) Клинични прегледи

4) Ваксинация

5) Клиничен и лабораторен контрол на ваксинираните лица.

За период от 2 години - от 2009г. до края на 2011г. от НПЦВЕХ-ВМА и отделенията по превантивна медицина в Плевен, Варна, Сливен и Пловдив бяха ваксинирани сьс завършен курс от три дози общо 469 жени (от общо изследвани 620) – 385 със Cervarix и 84 със Silgard. Възрастта на жените е от 18 до 30 (средно 27,4години) при 461 (от общо изследвани 596) и от 30 до 40 (средно36,8години) при 8 от тях(от общо изследвани 24). Прекъснат курс на имунизация има при 25 военннослужещи - поради бременност при 21 жени, 1 поради кистоза на гърдите, 1 поради уволнение и 2 не са се явили по лични мотиви. 

За да прочетете цялата статия, кликнете ТУК

Organization of vaccination against HPV in military female personnel of the Bulgarian army 

Galev A.,1 A. Kanev1 , E. Penkov1, A. Nacheva2, Military Medical Academy, Sofi a, Bulgaria 

1 - Center for Military Epidemiology & Hygiene,

2 - Department of General and Oncologic Gynecology 

On the initiative of representatives of the Ministry of Defence and under the guidance of experts from  the Military Medical Academy in May 2009 a program to prevent the spread of human papillomavirus (HPV)  among military female personnel has been started. The program covers voluntary female military personnel and includes clinical examination by a gynecologist with sampling for direct microscopy and some of them for Real-Time Polymerase Chain Reaction for HPV serotypes 16 and 18. 

Women with negative clinical and laboratory fi ndings are vaccinated immediately. Those with abnormal  examinations undergo treatment and after re-examination their participation in the program is refi ned in each case. The vaccines provided were Cervarix, production of GlaxoSmithKline and Silgard, production of Merck Sharp&Dohme. The program includes fi ve stages:

1) Preparation

2) Information lectures

3) Clinical examination, 

4) Vaccination

5) Clinical and laboratory monitoring of vaccinated individuals.

For a period of two  years - from 2009 until the end of 2011. SCMEH - MMA and Preventive Medicine Teams in Pleven, Varna, Sliven and Plovdiv have vaccinated with full course of three doses 469 women (of 620 examinated ) - 385 with Cervarix and 84 with Silgard. The age of the women was 18 to 30 (on the average 27.4 years) with 461 (of 596  tested) and 30 to 40 (on the average 36, 8 years) in 8 of them (of 24 tested). The immunization course was interrupted in 25-female militaries due to pregnancy in 21 women, 1 because of breast cystosis, 1 because a discharge from the armed forces and 2 had not appeared for personal reasons.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари