Публикация

Ваксинацията на рисковите групи срещу хепатит А – епидемиологично обоснована и икономически резнна

В повечето развити страни инфекцията с вируса на хепатит А все по-често засяга зрели хора и това заболяване вече не се разглежда като детска болестГалев А., А. Кънев, В. Ковальова , НПЦВЕХ-ВМА

Ежегодно в света от вирусен хепатит тип А се разболяват около 1,5 млн. души. В повечето развити страни инфекцията с вируса на хепатит А все по-често засяга зрели хора и това заболяване вече не се разглежда като детска болест. България се намира в  междинната му зона на разпространение. 

Необходимостта от превенция срещу хепатит А на работещите в здравеопазването, служителите в армията и полицията, наркоманите, лицата с рисково сексуално поведение, заминаващите за страни с висока заболяемост и особено при престой над три месеца, както и живеещите при лоши санитарно-хигиенни условия, е узаконена с наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Серологични изследвания в НПЦВЕХ-ВМА през 2002г. при клинично здрави лица показват, че за различните възрастови групи има данни за прекарана в миналото инапарентна инфекция от хепатит А между 23,4% и 39,6%. Медицинският персонал се определя като високорискова група за заразяване с остър вирусен хепатит.

От 2005г. до 2010г. на 1967 работещи във Военномедицинска академия бе проведена селективна имунизация срещу хепатит А и В, след предварително изследване на хепатитни маркери (antiНВс, antiHAV total, antiHBs) по ELISA метод. Разглеждаме ползата от ваксинацията и предхождащото изследване в морален и финансов аспект за индивида и обществото. 

Цялата статия можете да прочетете ТУК

The vaccination of risk groups against hepatitis – epidemiologically founded and economically reasonable  

Galev A. PhD, A. Kanev, V. Kovaleva , SCMEH – MMA 

An estimated 1.4 million clinical cases of hepatitis A occur each year. In most industrialized nations, where hepatitis A is no longer considered a childhood disease, infections with HAV are increasingly contracted by adults.  Bulgaria is situated in a zone of intermediate prevalence of HAV infection, as well as for HBV infection. 

The need for prevention of hepatitis A in health care workers, employees in the army and police, drug addicts, people with risky sexual behavior, people going to countries with high morbidity, especially for sojourn over  three months and people living in poor sanitary conditions, is legalized by Ordinance № 15 of 2005 for the immunizations  in Bulgaria.

Serological studies in clinically healthy subjects performed by SCMEH-MMA in 2002 show that for different age groups, there are between 23.4% and 39.6% of serological fi ndings for asymptomatic HAV infection in the past. Medical personnel is defi ned as a high-risk group for infection with acute viral hepatitis.

Since 2005 to 2010 1967 healthcare workers in the Military Medical Academy were subjects of a selective immunization against hepatitis A and B, after a preliminary study of hepatitis markers (antiНВс, antiHAV total, antiHBs) by ELISA method. We consider the benefi ts of vaccination and pre-study in moral and fi nancial terms for the individual and the society.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари