Публикация

Нашият опит при имунизацията на кадрови военнослужещи жени с ваксина Silgard в Българската армия

Ракът на шийката на матката (РШМ) е втората по честота причина за смърт сред жените от злокачествени заболявания след рак на млечната жлеза


Макавеев И.1 , М. Карчева2, Г. Ганчева2, С. Баръмов1, 

1 ОПМ Плевен - НПЦВЕХ ВМА СОФИЯ

2 Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ-Плевен

Ракът на шийката на матката (РШМ) е втората по честота причина за смърт сред жените от злокачествени заболявания след рак на млечната жлеза. В 99,7% от случаите се предава от определени типове човешки папилома вирус (ЧПВ). В световен мащаб са изработени ваксини предпазващи от инфекция с определени типове ЧПВ. Ваксината Silgard на фирмата MSD (адсорбирана ваксина срещу човешки папилома вирус тип 6,11,16,18 рекомбинантна) e лицензирана в повечето страни от Европейския съюз включително и в България.

Целта на настоящото проучване е да се анализират проблемите от до сега проведената имунизация от ОПМ-Плевен на кадрови военнослужещи жени с ваксина Silgard и даване на предложения за разрешаването им, с цел повишаване броя на имунизираните. 

Материал и методи: Проведено е ретроспективно описателно проучване на военнослужещи жени, изявили желание за имунизация със Silgard. Подборът на жените е извършен съгласно официалните препоръки за приложение на ваксината и Заповед № 295 от 16.04.2010 г. на началника на ВМА.

Резултати: Общ брой изявили желание за имунизация военнослужещи жени на възраст до 30 години – 54. От тях 33 - имунизирани, 16 - отказали се или не се явили, 3 - съобщават за бременност преди или по време на провеждане на имунизацията, 2 - в отпуск или на военна мисия. От всички 33 имунизирани 2 съобщават за болка, зачервяване и оток на мястото на апликация на ваксината.

Изводи: Като се има предвид големия брой жени и мъже заразени с ЧПВ и големия процент жени развиващи заболяване рак на маточната шийка, считаме за целесъобразно ваксинацията срещу това заболяване да влезе в задължителния имунизационен календар на Република България.

Цялата статия може да прочетете ТУК


Our experience with Silgard immunizatio in Bulgarian army service women 

Makaveev I. 1 , М. Каrcheva2, G. Gancheva2, S. Baramov 1 

1  Department of preventive medicine, Military hospital – Pleven 

2  Department of Infectious diseases, epidemiology, parasitology and tropical medicine, Medical university – Pleven 

Resume: Cancer cervix is the second by frequency cause for lethal outcome malignant diseases among  women after cancer of the mammary gland. In 99.7% of the cases it is transmitted by certain types of human papilloma virus /HPV/. The vaccine Silgard of MSD Company (adsorbed vaccine against human papilloma virus type 6, 11, 16, 18 recombinant) has been licensed in most countries of EU, including Bulgaria.

The purpose of this investigation is to analyze the problems of the conducted immunization in DPM – Pleven, applied to women on military service with Silgard vaccine and submit proposals to resolve them in order to increase  the number of vaccinated persons.

Material and methods: A retrospective descriptive investigation of women on military service who agreed to be immunized by Silgard has been conducted; the selection of women was done in compliance with offi cial recommendations for application of the vaccine and Order No.295, dated 16.04.2010 of Medical academy Chief.

Results: Total number of female volunteers at age up to 30 years – 54; 33 of them – immunized, 16-refused or not appeared, 3-report pregnancy prior or during time of immunization, 2-on leave or military mission. Total number of immunized 33: 2 report for pain, reddening and swelling on the area of immunization by the vaccine.

Conclusions: Taking into account the great number of males and females, contaminated by HPV and great number of women, progressing cancer cervix we reckon for appropriate to strongly recommend vaccination against that disease and enter the vaccine into the immunization record of Republic of Bulgaria. 

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари