Публикация

Полово-предаваните заболявания, решения за своевременна бърза и точна диагностика

Няма човек, който да не е изложен на риск от заразяване с полово-предавани болести (ППБ). В тази група спадат над 20 заболявания, причинявани от бактерии, вируси, гъбични инфекции или паразити


Иванова М., ELTA 90M ООД

Любовта е важна и неразделна част от живота ни и всеки от нас споделя съвместна житейска история с друг човек в своето битие. Но тази история има минало, настояще и бъдеще. Няма човек, който да не е изложен на риск от заразяване с полово-предавани болести (ППБ). В тази група спадат над 20 заболявания, причинявани от бактерии, вируси, гъбични инфекции или паразити. Целта на настоящата публикация е да запознае по широка група от общопрактикуващи лекари, гинеколози, дерматолози и венеролози, клинични микробиолози, паразитолози и вирусолози за възможностите на съвременната диагностика и опциите, които предоставят някои търговски фирми на пазара.

Първичният скрининг се налага в редица случаи например при СПИН, при гонорея, при хепатитни инфекции (HBV, HCV), хламидийна инфекция, или пък съмнение за трихомоназа, поради което в настоящата публикация се разглеждат редица бързи тестове за диагностика.

Цялата публикация може да прочетете ТУК

Sexually-transmitted diseases, solutions for fast and accurate diagnostics 

Ivanova M., MD “ELTA 90 M” company

The love is important and indissociable part of our life and each of us shares a common life story with  another human being in his lifetime. But this life story has past, present and future. There is no man that is not exposed to the risk of a sexually-transmitted disease. In this group are more than 20 diseases, caused by bacterial, viral, fungal or parasitic infections. The purpose of this publication is to acquaint a wider group of general practitioners, gynecologists, dermatologists and venerologists, clinical microbiologists, parasitologists and virologists for possibilities which contemporary diagnostics offers and the options, which are represented from some trading companies on the market.

Primary screening has to be done in many conditions like in AIDS, gonorrhea, in hepatitis infections (HCV, HBV), chlamydial infection, or if there is a suspicion of trichomonas  infection, and this is the reason why many rapid tests for diagnostics are reviewed in the current publication.

To read the entire article, click here

Коментари