Публикация

Бременност и медицински рискове при дълги пътувания

Разгледани са медицинските проблеми и рискове, пред които бременната жена се изправя по време на дълго пътуване


Василев Н.

Разгледани са медицинските проблеми и рискове, пред които бременната жена се изправя по време на дълго пътуване. Аргументирано се уточняват: 

• рискови за пътуване периоди на бременността: преди 16-та и след 28-ма гестационна седмица; 

• рискови дестинации: труднодостъпни местности, области с ендемична малария и/ или жълта треска, други; 

• сравнително безопасните превозни средства: самолет, голям плавателен съд, лек автомобил при добри пътни условия; 

• оплакванията и рисковете, свързани с транспортни средства: кинетози, т.нар jetlag, тромботичен риск, вибрации, други. 

Разгледани са превантивните и терапевтични мерки срещу малария, т.нар. диария на пътешествениците, грип и др. заболявания на фона на бременността. Посочват се безопасните за бременни жени ваксини: срещу тетанус, грип, полиомиелит (Salk), холера, хепатит В. Посочват се ваксините, които по никакъв повод не се прилагат на бременни: срещу вариола (първа апликация), рубеола, жълта треска и полиомиелит (перорална).

Предлага се набор от съвети към бременната жена, свързани с подготовката й за дълго пътуване. 

Цялата статия можете да прочетете ТУК

Pregnancy and medical risks during long jorneys  

Vassilev N.

We discuss the medical issues and risks that a pregnant woman faces during a long journey.

We reasonably specify:

• periods of risk for travel during pregnancy: before 16th and after the 28th week of gestation;

• hazardous destinations, inaccessible areas, areas with endemic malaria and / or yellow fever, etc.;

• relatively safe vehicles: an airplane, a large vessel, car in good driving conditions;

• complaints and risks associated with vehicles: kinetoses so-called jet-lag, thrombotic risk, vibrations, others. 

We discuss the preventive and therapeutic measures against malaria, so called traveler's diarrhea, infl uenza and other diseases during pregnancy. We identify the safe for a pregnant woman vaccines: tetanus, influenza, polio (Salk), cholera, hepatitis B. We also indicate the vaccines that for any reason shall not be applied to a pregnant woman: against smallpox (fi rst application), rubella, yellow fever and polio (oral).  We propose a range of advices to pregnant women related to a preparation for a long trip.

To read the entire article, click here

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Бременност Бременност медицински риск пътувания pregnancy medical risks travel

Коментари