Публикация

Съвременна диагностика на туберкулозата и методи на епидемиологично маркиране

Посочени са основните – класически методи, както и нови, неконвенционални методи в култивирането на M.tuberculosis


Кантарджиев Т., Ст. Панайотов, Ел. Бачийска, НЦЗПБ - София

Представени са възможностите на НРЛ по туберкулоза и НРЛ по молекулярна мик- робиология към Националния център по заразни и паразитни болести в съвременната микробиологична диагностика на туберкулозата.

Посочени са основните – класически методи, както и нови, неконвенционални методи в култивирането на M.tuberculosis. Изтъква се голямото диагностично значение на методите за епидемиологично маркиране на ту- беркулозните щамове.

Цялата статия може да прочетете ТУК

Contemporary tuberculosis diagnosis and epidemiologycal mapping metods 

Kantardjiev. T.,S. Panayоtov, E. Bachiiska-NCPID-Sofia

The National Center of Contagious and Parasitic Disease referent tuberculosis laboratory and referent laboratory of molecular microbiology capabilities for contemporary microbiological diagnosis of tuberculosis are presented.

The basic classical methods are shown as well as new unconventional methods for M. tuberculosis cultivation. The diagnostic importance of tuberculosis strains epidemiological mapping.

To read the entire article, click here


Коментари