Публикация

Физикална превенция: Възможностите на рехабилитационната медицина

Предлагаме нашето виждане относно възможното приложение на физикалните фактори в първичната, вторичната и третичната профилактика на някои социалнозначими заболявания


Ивет Колева, Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Медицински Университет– Плевен

Цел на настоящия обзор е формулиране на обща концепция относно физикалната превенция или превенцията с физикални фактори: представяне съвременните концепции на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“ (ФРМ) и основните принципи на приложение на естествените и преформирани физикални фактори (движение, минерални води, топлина и студ, климат; електрически токове, магнитни полета, светлина, ултразвук).

Представени са: дефиниция на ФТР, цели и задачи; основни видове физикални фактори с механизъм на действие, членове на мултидисциплинарния рехабилитационен екип. Предлагаме нашето виждане относно възможното приложение на физикалните фактори в първичната, вторичната и третичната профилактика на някои социалнозначими заболявания, базиранo на скромния ни (25-годишен) клиничен опит със стационарни паци- енти на Отделение по физикална терапия, рехабилитация и лечение на неврологичните заболявания и Отделение по Кинезитерапия при Националната специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация – София (Овча купел), както и на Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина (вкл. Отделение за болнична рехабилитация) на Университетската болница в Плевен; а така също и с амбулаторни пациенти на някои диагностично-консултативни и медицински центрове в София и Плевен (VІ ДКЦ, МЦ „Аква” и МЦ „Виталис” - София; както и в ДКЦ „Плевен”).

Споделено е и лично мнение относно професионалната подготовка (теоретични знания, практически умения, компетенции) на някои категории персонал (лекари – специалисти, медицински рехабилитатори ерготерапевти), работещи в областта на рехабилитацията. 

Цялата статия може да прочетете ТУК

Physical prevention: Capacities of the rehabilitation medicine  

Ivet Koleva, Department „Physical Medicine, Rehabilitation, Occupational therapy and Sports“at the Medical University of Pleven, Bulgaria

The goal of current review is to formulate a general conception about physical prevention or prevention with physical modalities: to present contemporaneous concepts about the specialty “Physical and Rehabilitation Medicine” and the basic principles of application of natural and preformed physical modalities (movement, mineral waters, heat and cold, climate; electric currents, magnetic fi elds, light, ultrasound).

We present: definition of the physical therapy and rehabilitation; goals and objectives; basic physical modalities including mechanism of action, members of the multidisciplinary rehabilitation team. 

We propose our vision about possible application of physical modalities in the primary, secondary and tertiary prevention of some socially important diseases, based on our modest clinical experience (of 25 years) with in-patients [of the Department of Physical therapy, rehabilitation and treatment of neurological diseases and the Department of Physiotherapy in the National Hospital of Physical Therapy and Rehabilitation – Sofia and the Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine of the University hospital - Pleven, Bulgaria] and with out-patients [of some medical centers in Sofia and Pleven (VI diagnostic consultative center, Medical center “Aqua” and Medical center “Vitalis” – Sofi a; Diagnostic consultative center “Pleven”)]. We explain our personal opinion about professional capacities (theoretical knowledge, practical skills, competence) of different categories of the medical and paramedical staff in the rehabilitation field.

To read the entire article, click here


" }-->

Коментари