Публикация

ПКИ при STEMI и многоклонова коронарна болест-реваскуларизация на таргетната лезия/ пълна реваскуларизация

Приблизително 50% от пациентите със STEMI са с многоклонова коронарна болест.


  • По-висока смъртност и честота на нефатален реинфаркт, в сравнение с пациентите с едноклонова коронарна болест
  • Противоречиви резултати от рандомизирани клинични проучвания и мета-анализи.
" }-->

Прикачени файлове

6 -- STEMI&MVD.pptx

Коментари