Публикация

Публикуван е Законопроектът за основния и допълнителния здравен пакет

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е качен на сайта на МЗ за обществено обсъждане


На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект за промяна на Закона за здравното осигуряване, с който се определят и разграничават основният и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Ето какво пише в мотивите си към законопроекта министър Петър Москов: "Ясно са посочени същностните характеристики на основния и допълнителния пакети, както и принципите и критериите, по които те се разделят в зависимост от необходимостта лечението да се осъществява незабавно или да може за бъде планирано за изпълнение в съответствие със стадия, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване или състояние. Предвидено е осигуряване на специална закрила на определени рискови групи – деца, бременни и родилки, както и лица със заболявания, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи. При разработването на критериите за обособяване на пакетите са спазени принципните постановки, заложени в приетата от Министерски съвет Концепция „Цели за здраве 2020“, която определя необходимостта от действащите в момента механизми за заплащане на здравни дейности чрез системата на задължителното здравно осигуряване да бъдат преразгледани в контекста на определените национални здравни цели чрез въвеждане на основен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, насочен към профилактика, диагностика и лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособността, детско и майчино здраве, и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, позволяващ планиране на дейността, респективно финансирането. Формирането на основен и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, цели да прецизира медицинската помощ, закупувана от НЗОК, в зависимост от социалната значимост на заболяванията и оптимално необходимото време за тяхното лечение. Според законопроекта в основния пакет се включват медицински дейности, свързани с промоция, профилактика и ранно откриване на заболявания."

Пълният текст за Законопроекта, заедно с доклада и мотивите на министър Москов вижте в прикачените по-долу файлове. 

Прикачени файлове

Доклад
Законопроект за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛН...
Мотиви към законопроекта

Коментари