Публикация

ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

Лептоспирозата представлява бактериална инфекция, от която боледуват най-често гризачите, множество бозайници, птици и влечуги, а също и човека.Г. Ганчева 1, М. Карчева 1, И. Макавеев 2


1-Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ-Плевен;


2-ВМА – НПЦВЕХ, ОПМ – ПлевенЦелта ни е да споделим опита си за тежестта на протичане и актуалната епидемиологична характеристика на лептоспирозата в Плевенски регион, и набелязване на профилактични мерки. Направен е клинико-лабораторен и епидемиологичен анализн а 100 болни от лептоспироза, лекувани в Клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен (1976-2010 г.), 50 от които серологично потвърдени чрез микроаглутинационен тест (МАТ). Средната годишна заболяемост от лептоспироза в Плевенски регион през проучвания период е 0,37 %ооо; еднаква със средната за страната. Преобладава средно тежко (39%) и тежко (34%) протичане. Леталитетът е 13% и се дължи на тежки мултиорганни увреждания. Налице е лятна сезонност. Преобладават болни в активна възраст (18– 59 г.)– 72%; мъже (90%); с градско местоживеене (61%). Специфични за заболяването епидемиологични фактори са налице при 88% от болните, с водещо значение на водния фактор (в 57%). С професионален риск са 14% от болните. Многократни експозиции са установени в 66%. При 22% от болните заболяването е свързано с наличие на гризачи в дома, стопански постройки или на работното място. В заключение заболяемостта от лептоспироза в Плевенски регион през проучвания период е ниска, но преобладава средно тежкото и тежко протичане. Като профилактични мерки могат да се набележат активни разяснителни мероприятия сред населението относно начините на заразяване и активна дератизация.


Цялата публикация може да прочетете тукLEPTOSPIROSIS – SEVERE BUT PREVENTABLE DISEASEG. Gancheva 1, М. Karcheva 1, I. Makaveev 2


1-Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University – Pleven


2-Department of Preventive Medicine, Military Hospital – PlevenThe aim of this study was to assess severity and new epidemiological aspects of leptospirosis in the region of Pleven. Retrospective cohort study was carried out of 100 consecutive patients with leptospirosis, which were treated in Clinic of Infectious Diseases at University Hospital “Dr Georgi Stranski”– Pleven within 35 years (1976-2010). Fifty of cases were serologically confi rmed by microaglutination test (MAT). The incidence of leptospirosis in the region was low (mean 0,37 %ооо– the same was for Bulgaria), but signifi cantly variable during the years. Seventy three of patients were with severe and moderate course of leptospirosis. Thirteen of cases were with fatal outcome because of severe multiorgan disorders. The highest number of cases was registered during the summer and male were prevalent (90%) (р<0,001). Urban cases were 61% and the prevalent age group was eighteen to fi fty nine years old (72%). Information for risk factors was presented in 88% and the importance of water as source of infection was signifi cant (in 57% of the cases). In conclusion the 12 incidence of leptospirosis in the region of Pleven was low but severity was high. Epidemiological knowledge about this reemerging disease with protean clinical manifestations could be facilitating diagnosis. An active epidemiologic education of the human population would be helpful for decreasing the impact of the risk factors.


To read the entire arcticle, click here


Коментари