Публикация

EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

СЗО в своята стратегия „Здраве за всички” стартира Разширена програма за имунизация (Expanded Programme on Immunization-EPI), съгласно която на задължителна ваксинация подлежат редица заболявания, включително и епидемичен паротит.


М. Карчева 1, Г. Ганчева 1, И. Макавеев 2


1- Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ-Плевен;


2- ВМА-НПЦВЕХ, ОПМ-Плевен


Специфичната профилактика с живи паротитни ваксини е единственото ефикасно средство в борбата със заболяването. Тяхното приложение доведе до значителни промени в епидемиологията на заболяването. Целта на представеното съобщение е да се проучат епидемиологични характеристики в протичането на епидемичния паротит в условия на масова специфична имунопрофилактика в област Плевен за периода 2000-2008 г. Материали и методи: Използвани са данни от отчети и анализи на РЗИ-Плевен. Резултати: За периода 2000-2008 г. в област Плевен се наблюдава тенденция към намаляване на заболяемостта от епидемичен паротит. Клинично проявена инфекция се наблюдава по-често при лица от мъжки пол– 66%. Заболяват лица от всички възрасти. Най-засегнатите възрастови групи са 10-14 г. – 53%, 15-19 г.– 29% и 20-24 г.– 6%. Регистрирани са случаи през всички календарни месеци, но пик се наблюдава през м. юни–175 заболели. Боледуват имунизирани и неимунизирани лица. Имунизационният обхват в област Плевен с триваксина е над 90%. Заключение: Епидемичният процес протича циклично с редуване на периоди на подем и кратки междуепидемични периоди с ниска заболяемост. Ваксиналният обхват отговаря на изискуемия за предотвратяване на епидемично разпространение.

Цялата статия може да прочетете тук


EPIDEMIOLOGY AND VACCINE PROPHYLACTICS OF MUMPS IN PLEVEN DISTRICT


M. Karcheva 1, G. Gancheva 1, I. Makaveev 2;

1- Department of Infectious diseases, epidemiology, parasitology and tropical medicine, Medical university – Pleven ;

2- Department of preventive medicine, Military hospital – Pleven


A specifi c prophilaxys with live attenuated vaccines is the single effi cient means to fight the disease. Their implementation led to considerable changes in the epidemiology of the disease; the purpose of presented notice is to investigate the epidemiological characteristics of the course of epidemic mumps in the conditions of mass specifi c immune prophylactics of Pleven district for period 2000-2008. Materials and methods: Report data and analyses of Regional Health Authorities– Pleven have been used. Results: for the period 2000-2008 in Pleven district a trend of decrease of the rate incidence has been observed, regarding epidemic mumps. Clinically demonstrated infection was recorded more frequently with males– 60%. Generally all age groups used to fall ill. The most infl icted age groups are 10-14 years old – 53%, 15-19 years old– 29% and 20-24 years old– 6%. Cases have been recorded during all months of the year but peak was registered in June– 175 persons, including immunized and non immunized. The immunization range in Pleven district with triple vaccine is over 90%. Conclusion: The course of the epidemic process is cyclic, with consecutive periods of the rise and short intermediate epidemic periods of insignifi cant incidence. The vaccine ranges respond to the required to prevent epidemic outbreak.

To read the entire article, click here

Коментари