Публикация

ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сериозен социален и медицински проблем. Тя е четвъртата причина за смърт в света и причинява 2.75 милиона смъртни случаи годишно.


Дойновска Р., С. Кръстева, Д. Антова, Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМА

Подготовката на медицинските сестри за въвеждане на почиващи на доказателства констатации в практическата им работа е важно от гледна точка на потребностите на пациентите и техните семейства при съвременното здравеопазване. Обучението e една от основните функции на сестрата. Целта на проведеното изследване е да докаже необходимостта и практическата полза от сестринска документация, като инструмент за оказване на качествени и безопасни грижи. Проведено е клинично наблюдение на 113 пациенти с ХОББ през м. септември 2009- м. април 2011г.в Клиника по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ-ВМА, гр.София. Получените резултати показват, че ползата от подобно обучение е при 71% от тях. По-малка трудност в обучението изпитват сестрите с по-висока образователна степен.

Цялата статия може да прочетете тук

IMPORTANCE OF NURSE DOCUMENTATION IN TRAINING PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY DISEASE

Doynovska R., S. Krusteva, D. Antova, Department of Pneumology and phthisiatrics, ММА

Preparation of nurses for the introduction of evidence-based fi ndings in their practical work is important in terms of the needs of patients and their families in modern healthcare. Learning is one of the main functions of the nurse. The purpose of the survey is to demonstrate the need and the practical benefi t from nursing documentation as a tool to provide qualitative and safe health care. A clinical observation on 113 patients with COPD has been conducted in the Clinic of Pneumology and phthisiatrics of the Military Medical Academy, Sofia since September 2009 to April 2011. The results show that the benefi ts of such training for the patients is in 71% of them. Nurses with higher educational degree suffer less diffi culties in the training.

To read the entire article, click here


Коментари