Публикация

ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В РАБОТНАТА СРЕДА

Организационната култура е изградена от основни споделени ценности, характерни за всяка организация.


Сертениева Й., И. Огнянова, С. Богданова НПЦВЕХ-ВMA

Организационната култура е изградена от основни споделени ценности, характерни за всяка организация. Тя е различна по сила, проникване, насоченост и съдържание. Конфликта трябва да се възприема като съвършено нормално явление, което съпътства вътрешния живот на хората и техните взаимодействия помежду им. Той е сигнал за промяна, източник на развитие. Целта на настоящото изложение е да се изясни значението на организационната култура за развитието на организациите и в частност при решаването на възникващите конфликти в работната среда. В анкетно проучване бяха обхванати работещите в НПЦВЕХ с различен стаж и специалности. Методи, използвани в хода на изследването - социологически и психологически. От анкетираните 52 човека 73,08% смятат, че конфликти в работната среда съществуват, като 57,69% посочват честота на конфликтните ситуации 5-10 годишно, а 46,58% ги определят като междуличностни, което се дължи на различната индивидуалност на членовете на колектива. В 59,60% смятат, че провеждането на открит диалог със страните в конфликта е ключът за тяхното разрешаване.

Цялата статия може да прочетете тук

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE INFLUENCE IN SOLVING WORK PLACE CONFLICT

Sertenieva Y., I. Ognyanova, S. Bogdanova SCMEH- MMA

Organizational culture is based upon shared values, peculiar for each organization. It is different in strength, depth, purpose and meaning. A confl ict should be accepted as completely normal event, going along with human life and interactions between individuals. The goal of this study is to clarify the organizational culture signifi cance for the organization development as well as emerging workplace confl icts solving. Workers from Applied Science Center for military epidemiology and Hygiene with different experience and specialties were included. Sociological and psychological methods were used. 52 people were briefed. 73,08% of them believed that workplace confl icts exist with frequency of 5-10 cases per year. 46,58% defi ne them as interpernal, because of different individual mindset and attitude. An open dialogue of all parts involved is a key to solve problems for 59,60%.

To read the entire article, click hereКоментари