Публикация

ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ

Стресът е проблем, който оказва силно влияние върху работния процес и е от съществено значение, както за здравето на персонала, така и за ефективността и качеството на здравните грижи и услуги.


Лалова Д., Н. Бонинска, В. Ковачева, Б. Русева, Б. Бончев, ВМА- София

Стресът е проблем, който оказва силно влияние върху работния процес и е от съществено значение, както за здравето на персонала, така и за ефективността и качеството на здравните грижи и услуги. Целта на проучването е да се идентифицира и анализира нивото на професионалния стрес в работата на рентгеновия лаборант и да се предложат техники за намаляването и превенцията му. Проведено е анкетно проучва не сред 30 рентгенови лаборанти от ВМА, УМБАЛ ”Александровска” и І МБАЛ. Изследва се как рентгеновите лаборанти възприемат характеристиките на работната среда и професионалната си натовареност чрез личностовите въпросници на Цунг за тревожност, на Купър за професионален стрес и въпросник за Бърн-аут на Потър. Извършените анализи са: описателна статистика и корелационен анализ по Spearmen. Данните са обработени с SPSS v.15. Получените резултати сочат различни източници на стрес и напрежение в ежедневната работа. Установи се зависимост между напрежението по
време на работа и многообразните психосоматични оплаквания от страна на рентгеновите лаборанти. Водещи фактори за тревожност в професията на рентгеновия лаборант са условията на работната среда /йонизиращи лъчения и високоспециализирана апаратура/, материални затруднения, бързо и адекватно вземане на решения, сложни междуличностни отношения.


Целият материал може да прочетете тук


THE PROBLEM PROFESSIONAL STRESS IN THE WORK OF RADIOGRAPHERS


Lalova D., N. Boninska, V. Kovacheva, B. Ruseva, B. Boncheva, MMA- Sofia

The stress is an issue that strongly infl uences the work process and is essential for the health of the personnel and for the effectiveness and quality of health care and services. The aim of this study is to identify and analyze the level of occupational stress in the work of the radiographer and to propose techniques to reduce and prevent it. A questionnaire survey was carried out among 30 radiographers from Military Medical Academy, University Multiprofi le Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” and I Multiprofi le Hospital for Active Treatment. It was examined how the radiographers accept the characteristics of their work conditions and professional work load by: Zung’s personality questionnaire for anxiety, Cooper’s test for professional stress and Potter’s burnout questionnaire. The studies carried out are: descriptive statistics and correlation analysis by Spearmen. Data were processed by SPSS v.15. The results indicate different sources of stress and tension in everyday work. A relationship was found between the stress at work and diverse psychosomatic complaints from the radiographers. Leading factors for anxiety in the profession of radiographers are: working environment conditions /ionizing radiations and highly specialized equipment/, fi nancial hardship, prompt and adequate decision- making and complex interpersonal relationships.


To read the entire article, click here


Коментари