Публикация

МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА

Всяка човешка дейност се определя от здравето на човека и то е гаранция до голяма степен за успешната реализация и развитие на съответното начинание.


Доц. Алексиев Л., НПЦВМЕАММ – ВМА

Медицината на пътуванията и туризма е нов клон в медицинската наука имащ за обект на дейност превенция на здравето на хората, предприели пътуване по различен повод. В същото време туристическата индустрия генерира съществена част от брутния национален продукт и е важна част от икономиката на страната. Разглежда се връзката и бъдещето развитие на медицинската и туристическа индустрия през призмата на икономическото развитие на обществото.

Цялата статия може да прочетете тук

MEDICINE, TOURISM, ECONOMIC


Ass. Prof. Aleksiev L. PHD, MMA - CSMMEANM


Travel medicine is a new branch of medical science concerning prevention of travelers health. The tourist industry generates a big part the GDP as an important part of national economy. We have been discussing the main relations and future development between the medical and the tourist industry in focus of the economical
development of the society.

To read the entire article, click here

Коментари