Публикация

РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ

През ХVІ век в Шнееберг и Яхимов (в днешна Чехия) тайнствена болест на белите дробове постепенно убивала миньорите, работещи в мините...


    Динкова А., А. Галев, НПЦВЕХ – ВМА

Напредъкът на човешката цивилизация, свързан с ежедневните човешки дейности върху земната повърхност, като копаене на фундаменти за сгради, прокопаване на тунели, добив на полезни изкопаеми, ядрени опити и др., води до освобождаване на нови количества радон от земните недра, което от своя страна влияе неблагоприятно върху човешкото здраве и предизвиква рак на белия дроб според официалната статистика на Световната здравна организация през 2009г. Проблемът се задълбочава от увеличената гъстота на строителството в градовете, а също и от това, че съвременният човек
прекарва все по-голяма част от денонощието на закрито. Необходимо е систематично измерване нивата на радон, вземане на адекватни мерки за ограничаването му в сградите и информиране на населението за проблема.

Целият материал може да прочетете тук


RADON – KNOWN OR OUTFIELD PROBLEM
        
Dinkova A., A. Galev, SCMEH-MMA, Sofia, Bulgaria

The everyday earth surface activities of the human civilization as buildings foundation digging, tunneling, ore excavation, nuclear testing etc. leads to the release of new quantities of radon from the earth recesses. The process infl uences unfavorable the human health and could cause lung cancer, according to the 2009 WHO offi cial statistics [10]. The problem worsens by the increased construction density in the cities and by the predominant indoor human style of life. It is necessary to perform radon levels systematic measurement, to apply reasonable actions for its reduction within buildings as well as addressing the problem to the public.

To read the entire article, click here

Коментари