Публикация

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ

Физикалната и рехабилитационна медицина е интегративна клинична специалност, използваща естествените и преформираните физикални фактори за лечение, рекреация и профилактика.Веселинова Л. 1, Л. Митев 2, ВМА, МБАЛ – София,

1 - ВМОБР/ Клиника по физикална и рехабилитационна медицина,

2 - Катедра по клинична лаборатория и имунология

Използването на електромагнитни полета /ЕМП/ от различен диапазон в практиката на физикалната и рехабилитационна медицина за лечение на широка гама от заболявания формира спефични условия на работната среда в тези медицински структури. Липсата на количествен дозиметричен показател усложнява оценката наекспозиционната натовареност на персонала. В настоящата работа, за първи път у нас цитогенетичният анализ се представя като част от възможните нематематични показатели за това. Представени са данните от цитогенетичното изследване на два случая от отделение по електролечение в структура по Физикална и рехабилитационна медицина. Резултатите от проведения цитогенетичен анализ показват повишена честота на хромозомните аберации (2%) и повишен брой на хромозомните счупвания на клетка (0.52) при първия случай, и липса на отклонения от нормата при позицията на ЕМП в работната среда.втория случай. Дискутирани са данните от хромозомния анализ и връзката им с експозицията на ЕМП в работната среда.

Целият материал може да прочетете тук
THE PERSONNEL POSSIBILITIES FOR CYTOGENETIC ASSESSMENT BY PHYSIOTHERAPYVesselinovа L.1 , L. Mitev 2, MMA, HFAT Sofia
1 - MMDER/PRM Clinic
2 - Department of clinical laboratory and immunologyElectromagnetic fi elds in different range are used routinly in the Physical and rehabilitation medicine /PRM/ clinical practice in large variety of pathology. That forms a specifi c work environment in these medical units. The absence of quantitative dosimetric indicator makes the personnel exposition burden assessment
complicated and indirect. With this study we present for the fi rst time in Bulgaria the cytogenetic analysis as a part from the possible nonmathematical indicators. The cytogenetic analysis fi ndings in two cases from the electro physiotherapy sections of PRM ward are presented. The results show increased frequency of chromosomal aberrations (2%) and increased number of chromosomal breaks per cell (0.52) in fi rst case and lack of abnormalities in the second. The data from cytogenetic analysis in relation to EMF work environmental background are discussed.

To read the entire article, click here

Коментари