Публикация

УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД - ВАРНА С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм е новият Изпълнителен директор на Университетска болница „Света Марина“ Варна


След проведен конкурс на основание чл.62, ал.4 от ЗЛЗ и чл. 14 и чл.16 от Наредба N:9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебното заведение, открит със Заповед N: РД-16-56/ 24.03.2016г. на Министъра на здравеопазването и Договор N: РД-16-101/ 26.04.2016г. за възлагане управлението на лечебното заведение – Еднолично Акционерно Дружество „Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина“ гр. Варна - Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм е новият Изпълнителен директор на Университетска болница „Света Марина“ Варна.  

    Проф. д-р Валентин Игнатов е роден през 1958г. в гр. Варна. През 1986г. завършва „Медицина“ и през  2011г. „Здравен мениджмънт“  в Медицински университет – Варна. 1995г. придобива специалност „Хирургия“. От 2006г. е  Началник Първа клиника по хирургия, а от 2013г. професор към Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-Варна. От 2013г. заема длъжността „Директор по Лечебно-диагностична дейност“  в МБАЛ „Света Марина“ – Варна.


    Научната му дейност е представена в 321 научни статии, доклади и съобщения публикувани в страната и чужбина. Съавтор е в редица монографии и учебници. Има над 250 участия с доклади в световни и национални конгреси и конференции.


    Проф. Игнатов е председател на Асоциация на Университетските Болници в РБългария. 


Коментари