Публикация

БЛС стартира електронното продължаващо медицинско обучение през CredoWeb

БЛС стартира електронното продължаващо медицинско обучение през CredoWeb

На 13 май ще е предпремиерното представяне на модула


На 13 май ще бъде предпремиерното представяне на елекронното Продължаващо медицинско обучение за лекари на Българския лекарски съюз (БЛС) в социалната платформа за здраве CredoWeb. То ще бъде демонстрирано за първи път пред лекарската гилдия в рамките на Втората научно-практическа конференция на съсловната организация в Несебър. Официалният старт е предвиден за 24 май.

За БЛС модулът Е-ОБУЧЕНИЕ в CredoWeb е инструмент за въвеждане на електронното обучение като част от ПМО на лекарите в България. Това е регламентирано с анекс към договора за партньорство между БЛС и социалната платформа за здраве от 2015 г.

Модулът е изграден според изискванията на съсловната организация за ПМО. Обучението в него е организирано по медицински специалности, посочени от БЛС и подлежащи на периодична актуализация.

Модулът осигурява техническа и функционална възможност за публикуване на обучителни материали за медицински специалисти под форма на текст, видео, снимки. Обучителните материали се подават от БЛС, като осигуряването им става по линия на взаимоотношенията на организацията с научните дружества и бордовете по специалности. Право да подават лекции или да участват в обучителни видеа имат всички хабилитирани лица, което отговаря на Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав. Останалите лекари също имат възможност да се включат, но предложените от тях материали могат да бъдат използвани за е-ПМО на БЛС след одобрение от председателя на борда по съответната специалност.

От страна на CredoWeb те се съхраняват на място, защитено от свободен достъп. Всеки обучителен материал завършва с 5 затворени въпроса с по няколко варианта на отговор, от които един е верен.  Механизмът за кредитиране на обучителните  материали се определя от Акредитационния съвет на БЛС, като рамката е, че за 3 г. обучаващият се  може да събере до 60 т., както е според регламента за дистационно обучение. Всеки обучителен материал ще носи по 1 точка.

БЛС полага усилия ПМО да стане задължително за лекарите в България. По негова инициатива вече е подготвено официално предложение за промени в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина с препратка към Закона за здравето в този смисъл.

Модулът дава възможност всеки, издържал успешно теста, да си разпечата сертификат за завършено електронно обучение, който е по образец, подаден от БЛС.  CredoWeb  съхранява и подава своевременно на БЛС информация за лекарите, получили сертификата. След влизането на законовите промени в сила БЛС ще признае събраните точки за период от 2 години назад.  

CredoWeb налага в платформата възможността за електронно обучение на лекарите. Популяризира и мотивира според възможностите си създаването на обучителни материали. Аналогични са и ангажиментите на БЛС в тези направления.

Стартът на е-ПМО за медици у нас е предизвикателство за всички – и за БЛС, и за институциите, и за медицинските специалисти, защото дава много големи възможности, но същевременно изисква нагласа за дигитална активност и ангажираност.

За екипът на CredoWeb работата по този проект е лична и обществена кауза.

 

 

 

Коментари

Крайно време беше. Приветствам инициативата. Критерият "хабилитирано лице" не е достатъчен. Включете механизъм за оценка от страна на "обучаващите се".

27 май 2016 21:17

Струва ми се добра инициатива.