Публикация

БОЛНИЦА „ТРАКИЯ“ ЩЕ ПРОВЕДЕ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА 4 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Болница „Тракия” заедно с Федерация „Български пациентски форум” и Студентският съвет на Тракийския университет се присъединява към Европейския ден за правата на пациентите. Тази година той се отбелязва на 4 май.


Фокусът на десетото издание на инициативата път е върху опитите за намаляване на неефективността на здравните системи и повишаване качеството на здравните грижи. Също така върху провеждането на информационна кампания за възможностите за лечение на хората, както в собствените им държави, така и зад граница.

В тази връзка на 4 май представители на Болница „Тракия” заедно с Федерация „Български пациентски форум” и Студентския съвет на Тракийския университет ще раздадат пред сградата на Общината в Стара Загора 4000 информационни брошури за правата на пациентите и възможностите им за лечение у нас и в страните от ЕС. Студенти по медицина от Тракийския университет ще измерват кръвното налягане на желаещите граждани.

Едва 17% от гражданите на ЕС са запознати с механизмите за получаване на медицинска помощ в пределите на общността, показва проучване на Евробарометър за 2015 г. Близо 50% са европейците, които смятат, че са запознати с правата си за лечение в собствената им страна. В България липсата на информираност и незнанието на пациентите за възможностите им за лечение е много по-голямо, показва проучването. Едва 8% са наясно с правата си за получаване на медицинска помощ в ЕС, а 31% се чувстват информирани за правилата у нас. Липсата на информация е сред основните причини, поради които само 2% от европейците плануват да се лекуват зад граница. По-доброто познаване на правата от страна на пациентите ще им помогне да се намалят разликите в достъпа и качеството до здравни грижи, смятат от ЕК.

 

История

Европейският ден за правата на пациентите е честван за първи път през 2007 г. в Брюксел. На него са присъствали 180 делегати от 25 страни. Те са представлявали интересите на пациентите, институциите и доставчиците на здравни грижи. През 2002 г. мрежата от неправителставени организации ActiveCitizenshipNetwork (ACN) е приела Европейската харта за правата на пациентите. Тези принципи са залегнали в политките на повечето европейски държави.

 

Европейска харта за правата на пациентите

1. Право на превенция
Всеки има право на подходящи услуги, които да го предпазят от заболяване.

2. Право на достъп
Всеки има право на достъпни здравни услуги в съответствие със своите потребности. Достъпът до тях трябва да е равнопоставен, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансиране, местоживеене, вид на заболяването, време.

3. Право на информация
Всеки има право на достъп до изчерпателна информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

4. Право на съгласие
Всеки има право на достъп до изчерпателна информация, която да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация се предоставя при всяка процедура и лечение, включително и при участие в научни изследвания.

5. Право на свободен избор
Всеки има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ, направен на базата на адекватна информация за тях.

6. Право на тайна и конфиденциалност
Всеки има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична здравна информация, включително за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на диагностиката и медицинското лечение.

7. Право на уважение към времето на пациента
Всеки има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

8. Право на спазване на стандартите за качество
Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

9. Право на безопасност
Всеки има право на защита от вреди, породени от лоши здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечение, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации
Всеки има право на достъп до иновационни процедури за диагностика и лечение в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка
Всеки има право да избягва страданието и болката, доколкото е възможно, във всяка фаза на заболяването си.

12. Право на индивидуално лечение
Всеки има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

13. Право на жалване
В случай на понесени вреди всеки има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

14. Право на обезщетение
Всеки има право на адекватно обезщетение в разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

Коментари