Публикация

СУБСИДИРАНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ – ПРИНЦИПИ И ПОЛЗИ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА

Контрацепцията има изключително позитивен ефект с добре документиран широк спектър от ползи за профилактиката и здравето на жената, където планираните, в сравнение с непредвидените бременности, свързани с по-добри пренатални грижи водят до намаляване на вероятността от заболяване на плода и майката.


Сираков М.1, Ж. Мирчева2;
1- СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София, 2-Икономически и социален съвет на Р. България


Целта на публикацията е да се направи обзор на подходите в държавите-членки на Европейския съюз за подсигуряване на субсидирана контрацепция за населението. Извършен е анализ на многобройни правителствени и над-национални актове, както и на европейски политики, имащи за цел да защитят човешките права и сексуалното и репродуктивно здраве в Европа. Направен е обобщен преглед на идеите, заложени в Националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 - 2030 г. Извършена е критична оценка на някои от планираните инициативи в Плана за действие за периода 2011 – 2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, 2005 - 2015 г.

Целият материал може да прочетете тук

SUBSIDIZED CONTRACEPTION - PRINCIPLES AND BENEFITS OF PREVENTIVE MEDICINE


Sirakov M. 1, J. Mircheva2
1-SBALAG "Maychin dom" , 2, Zdrave St., 1431 Sofia


The purpose of the publication is to provide an overview on the European Union Member States approaches to secure subsidized contraception for the population. A number of governmental and supra-national acts as well as European policies aiming to protect human rights and sexual and reproductive health in Europe have been reviewed. Important ideas of the updated National strategy for demographic  development of Bulgaria (2012 – 2030) have been summarized. Some planned initiatives in the Action Plan for 2011 - 2015 in the health strategy concerning disadvantaged people belonging to ethnic minorities in Bulgaria have been critically
evaluated.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари