Публикация

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ

Инфекцията е рядко усложнение на ендоскопията. Рискът от инфекция от ГИ ендоскопия се изчислява приблизително 1 на 1 800 000 процедури.


Въжаров И, Заякова Й, Шопов Н.
МБАЛ – Варна към ВМА


Да се направи преглед на докладите и съобщенията за предаване на инфекции чрез гастроинтестиналната гъвкава ендоскопия, обстоятелствата за трансмисия и методите за намаляване на риска в библиографските база данни на научните списания по медицина на MEDLINE и EMBASE по проблемите на предаване на инфекциите чрез гастроинтестиналната ендоскопия. Данните показват, че най-честите инфекции предавани чрез ендоскопия са Salmonella, Pseudomonas и H.pylori. За да се предотврати ендоскопското предаване на инфекции, препоръките и насоките за почистване и дезинфекция трябва да бъдат следвани стриктно, както и трябва се спазват стандартите за проектиране на ендоскопските зали.

Целият материал може да прочетете тук

TRANSMISSION OF INFECTIONS DURING GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ITS PREVENTION


Vazharov I., Zayakova Y., Shopov N.
MHAT – Varna , MMA


To view the reports of transmission of infections during gastrointestinal fl exible endoscopy, the circumstances of transmission and the methods to reduce the risk. Review of the articles in the literature data of scientifi c medical magazines of MEDLINE and EMBASE concerning the problems of transmission of infections during gastrointestinal endoscopy.The data shows that, the most common infections transmitted during endoscopy are: Salmonella, Pseudomonas and H. Pylori. In order to avoid the endoscopic transmission of infections, the recommendations and directions for cleaning and disinfection should be observed as well as the standards
of designing the endoscopic halls.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари