Публикация

ПРИНОС НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДЕНТАЛНИ ПРАКТИКИ

Рискът от инфекции при обслужване на пациенти в денталната практика, т.е. вътреболнични/ нозокомиални инфекции (ВБИ/ НИ) се оценява от всички изследователи като висок за вирусни хепатити В и С и по-малък за инфекции, етиологично свързани с нови патогени като MRSA, HIV, M.tuberculosis и приони.


В. Стоева1, М. Александрова2, А. Кеворкян1, Й. Стоилова1
1- Секция епидемиология-Катедра епидемиология и МБС, ФОЗ, МУ Пловдив
2- Медицински колеж, МУ Пловдив


Рискът от инфекции при обслужване на пациенти в денталната практика, т.е. вътреболнични/нозокомиални инфекции(ВБИ/ НИ) се оценява от всички изследователи като висок за вирусни хепатити В и С и по-малък за инфекции, етиологично свързани с нови патогени като MRSA, HIV, M. tuberculosis и приони.Основните ограничителни стандартни/универсални мерки не винаги се прилагат в индивидуалните дентални практики и зависят от денталния специалист: дали ги познава, чувството му за отговорност, теоретическа и практическа подготовка и възможност сам да ги организира и изпълнява, финансови възможности, за да ги осъществява и др. Още повече средното ниво на контаминация в ивдивидуалните практики е по-високо отколкото в денталните клиники и пряко корелира с удължаването на часовете на работа. Също, поради липса на надеждна информация в денталните практики за случаите на ВБИ/ НИ, тяхната тежест и смъртен изход, не може да се направи и точна оценка на финансовите им разходи. Очертаната скала от проблеми, свързани с риск от инфекции в денталните практики аргументира дискусията за необходимостта от дентална медицинска сестра като лицензиран професионалист по орално здраве с нейните задачи и отговорности в превенцията на ВБИ/ НИ. У нас екипът дентален лекар-медицинска сестра е слабо представен. Въз основа на анализ на образованието и практическата дейност на професионалисти като: дентален асистент и дентален хигиенист в САЩ; дентална медицинска сестра в Англия, Италия, Франция, Русия; дентален асистент след осем месечен курс в България, предлагаме идеен проект за образование, обучение, сертифициране, лицензиране, формиране на важни качества и умения на дентална медицинска сестра.

Целият материал може да прочетете тук

CONTRIBUTION OF DENTAL NURSE IN PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIONS, RELATED TO PATIENT CARE IN INDIVIDUAL DENTAL PRACTICE


Stoeva V.1, M. Alexandrova2, A.Kevorkyan1, Y. Stoilova1
1- Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Medical University, Plovdiv
2- Medical College, Medical University, Plovdiv


Most researchers evaluate very high risk of nosocomial hepatitis B and C viral infections and comparatively lower risk of infections etiologically related with new pathogens like MRSA, HIV, M. tuberculosis and prions. Basic prevention and control measures are not employed regularly and properly in individual dental practices and usually depend on dentist’s competencies: level of knowledge, responsibilities, theoretical and practical training and executive and managerial abilities, fi nancial resources and etc. Therefore the average rate of contamination in individual dental practice correlates positively with the prolonged working hours in comparison with dental clinics.In result of inadequate or unreliable registration of NI, related to  incidences, morbidity and mortality in individual dental practices, practitioners could not undertake accurate estimation of operational costs. The defi ned framework of problems concerning individual dental practice risk of NI, stipulates the necessity of licensed dental nurse with specifi c abilities for control and prevention.In Bulgaria the
team dentist – dental nurse is poorly presented. Based on educational and practice analysis of professionals such as: dental assistant and dental hygienist in USA; dental nurse in England, Italy, France and Russia; dental assistant in Bulgaria – eight months College/University curriculum, we propose conceptual design for education, training, certifi cation, licensing, formation of essential qualities and skills.

To read the entire article, click here

Коментари