Публикация

ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

През периода на ранното детство зрителната система претърпява интензивно развитие. Детската зрителна система е незряла, характеризира се с пластичност - лесно се поддава на подтискане, като търпи бързо развитие...

Димитрова Кр., В. Иванчева, Хр. Групчева
Медицински университет – Варна, Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна

Профилактиката на детското очно здраве има за цел ранно откриване, навременно лечение и предотвратяване на неблагоприятните здравни последици, резултат от детските очни заболявания. Скрининговите програми за детско зрение са изключително важни за ранното откриване на зрителни нарушения и могат да намалят значително дела на амблиопията като причина за трайно намалено зрение. Въпреки относително високото ниво на информираност сред родителите по проблема, те недооценяват значението на профилактичните мерки. Независимо от достъпната информация в интернет, повечето родители предпочитат личния контакт и консултация със специалист по детско очно здраве. Съвместната работа по проблема прави родителите и здравните специалисти партньори в процеса на опазване на детското очно здраве.

Цялата статия може да прочетете тук

CHILD EYE HEALTH PREVENTION – A CHALLENGE FOR PARENTS AND HEALTH SPECIALISTSK. I. Dimitrova, V. Ivancheva, C. N. Grupcheva
Medical University - Varna; Department of Ophthalmology and Visual Science Specialised Eye Hospital - Varna, Bulgaria


Aims of children’s eye health prophylaxis are early detection, on time treatment and prevention of the adverse health consequences of eye diseases. Screening programs for children vision are based on vision testing and are essential for early detection of visual impairment and can signifi cantly reduce the cases of amblyopia. There is a relatively high level of parents’ awareness of the problem, hawever parents tend underestimate the importance of preventive measures. Despite the available information on the internet, most parents prefer personal contact and consultation with a children's eye health specialist. Working together for solving the problem makes parents and health care professionals partners in the process of children's eye health protection.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари