Публикация

ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ПЛОВДИВ, 2007-2011

Счита се, че разпространението на шигелозите в света е 164.7 милиона случаи за година, от които 163.2 млн. са в развиващите се страни, където 1.1 млн. умират.


Троянчева М.1, Ватев Н.2, Стойчева М3, Семерджиева М4, Велчева Р3
1-РЗИ- Пловдив
2-МУ - Пловдив, к-ра Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации
3-МУ - Пловдив, к-ра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
4-МУ - Пловдив, к-ра Управление на здравните грижи


Цел: Да се проучи заболяемостта и структурата на чревните инфекции (салмонелоза, шигелоза, колиентерит и ентероколит) в Пловдив за периодите 2007-2011 и 2000-2004г. Да се сравни заболяемостта от тези инфекции при две групи от населението, живеещи при различни хигиенни условия.Материали и методи: Извършен е анализ на заболяемостта в Пловдив за 2007 – 2011 и 2000-2004г. при две групи от населението. Първата група обхваща кв. Столипиново, където хигиенните условия са лоши, с предимно ромско население и значителна пренаселеност. Втората група обхваща населението от останалата част на Пловдив, живеещо при добри хигиенни условия. Резултати: Беше установена значително по-висока заболяемост при всички от проучените заболявания сред населението от кв. Столипиниво. Средно годишната заболяемост за периода 2007-2011 е: салмонелоза – 45.77%ооо; шигелоза – 30.21%ооо; ентероколит – 1104.88%ооо и колиентерит – 11.99%ооо. За останалата част от населението на гр. Пловдив заболяемостта е съответно: 29.90%ооо; 4.34%ооо; 205.10%ооо и 1.82%ооо. Относителният дял на ентероколитите през периода 2007-2011 е нарастнал значително при ромското население (92.62%). Изводи: 1. Заболяемостта от проучените чревни инфекции е значително по-висока сред населението, което живее в лоши хигиенни условия. 2. Относи-
телният дял на ентероколитите (които всъщност са с неизяснена етиология) е много висок. 3.Възниква въпросът дали това не се дължи на непълната разкриваемост на останалите заболявания от тази група. Считаме за уместно провеждането на допълнителни проучвания за осветляването му.

Целият материал може да прочетете тук

DYNAMICS OF INCIDENCE OF INTESTINAL INFECTIONS (SALMONELLOSIS, SHIGELLOSIS, COLIENTERITIS, ENTEROCOLITIS) IN PLOVDIV, 2007-2011Troyancheva M1, Vatev N2, Stoycheva M3, Semerdjieva M4, Velcheva R3
1-Regional Health Inspection – Plovdiv
2-Medical University – Plovdiv, Dept. Epidemiology and Medicine of Disastrous Situations
3-Medical University – Plovdiv, Dept. Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine
4-Medical University – Plovdiv, Dept. Management of Medical Cares


Aim : To investigate the incidence and structure of intestinal infections (salmonellosis, shigellosis, colienteritis and enterocolitis) in Plovdiv for the periods 2007-2011 and 2000-2004. To compare the incidence of
these infections in two populations, living in different hygienic conditions. Materials and methods : The incidence in two population groups in Plovdiv for 2007 - 2011 and 2000-2004 has been analyzed. The first group
includes residents of Stolipinovo neighbourhood where sanitary conditions are poor; the population is predominantly of Roma origin and lives in signifi cant overcrowding. The second group includes people from the rest of the city, living in good hygienic conditions. Results : Signifi cantly higher incidence in all diseases studied was found amongst the population of Stolipinovo neighbourhood . The average annual incidence for the period 2007-2011 is : Salmonellosis - 45.77%ооо , shigellosis - 30.21%ооо , enterocolitis - 1104.88%ооо and coli enteritis - 11.99%ооо . For the rest of the population of Plovdiv the incidence is respectively : 29.90%ооо; 4.34%ооо; 205.10%ооо и 1.82%ооо. The share of enterocolitis during 2007-2011 has increased signifi cantly in Roma population (92.62%). Conclusions : 1. The incidence of the investigated intestinal infections is significantly higher among people living in poor hygienic conditions. 2. The share of enterocolitis (which is actually
of unknown etiology) is very high . 3. The question arises whether this is due to incomplete detection of other diseases from this group . We consider appropriate the conduct of further studies to elucidate the issue.

To read the entire article, click here

Коментари