Публикация

МЕНИНГОКОКОВИТЕ МЕНИНГИТИ: ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Менингококовите менингити са инфекциозни заболявания, представляващи сериозна заплаха за живота и здравето на хората...


Галев А.
Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска академия, София


Менингококовите менингити са инфекциозни заболявания, представляващи сериозна заплаха за живота и здравето на хората. Те се развиват внезапно и често завършват летално. При възстановилите се наблюдават сериозни трайни последици. В България основен проблем се явява високата смъртност от менингококов менингит. Основен инструмент за превенция на менингококовия менингит е ваксинацията. Наличните конюгирани квадривалентни ваксини в комбинация с одобрената в началото на
годината от ЕС ваксина срещу менингококов менингит В откриват нови възможности в профилактиката на инвазивните менингококови заболявания в България.

Целият материал може да прочетете тук

MENINGOCOCCAL MENINGITIS: EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE AND PREVENTION OPPORTUNITIES
Galev А.
Scientifi c Center for applied military epidemiology and hygiene, Military Medical Academy, Sofia


Meningococcal meningitis is infectious disease that represents a serious threat for human health and life. It develops rapidly and the outcome is often lethal. The recovered patients suffer serious permanent sequels. The high mortality levels remain the main problem in Bulgaria. Vaccination is the major tool for meningococcal meningitis prevention. The available conjugated quadrivalent vaccines with  combination with newly approved by the EU vaccine against N. meningitides group B unveil new opportunities for the invasive meningococcal infections in Bulgaria.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари