Публикация

КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И ОСОБЕ- НОСТИТЕ НА ОСТРИТЕ ЧРЕВНИ ВИРУСНИ ИН- ФЕКЦИИ СРЕД ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В НЯКОИ РЕГИОНИ НА РУСИЯ

При специфични лабораторни изследвания на острите чревни инфекции (ОЧИ) сред населението на Руската федерация, в етиологичната структура ...


В.В.Малышев
Санкт Петербургски Научноизследователски център за екологична безопасност, Руска академия на науките


При специфични лабораторни изследвания на острите чревни инфекции (ОЧИ) сред населението на Руската федерация, в етиологичната структура на острите чревни инфекции с неустановена етиология (ОЧИНЕ), се установява доминиране на чревни вируси, най-значимите от които са вируси, причиняващи ентерит и гастро ентерит: ротавируси, калицивируси, включително норовируси и родствените им астровируси.
Целта на проучването бе да се оцени водата като фактор за предаване на вирусни патогени (рота, норо и астровируси) и изследване на проблемите на подобряването на епидемиологичния надзор на острите чревни вирусни инфекции в някои региони на Русия.
Материалът бе събран по време на провеждането на полеви изследвания на вода в различни региони на Руската федерация.
При различните епидемични взривове на ОЧИ покрай моноетиологичната заболяемост се отбелязват и смесени форми. Установена бе основната роля на водата в процеса на предаване на причинителите на чревните патогенни инфекции. Епидемичния процес от остри чревни вирусни инфекции (ОЧВИ), включително ротавирусната, норовирусната и астровирусната инфекция протича най-интензивно при деца до 2 години.
Много важно е при организацията на противоепидемичните мерки е етиологичната диагноза на ОЧВИ. От тук идва и нашата препоръка за разработване на пластова система за лабораторна диагностика на вирусни маркери, включително използването на бързи тестове.

Целият материал може да прочетете тук

DRINKING WATER QUALITY AND FEATURES OF ACUTE INTESTINAL VIRUS INFECTIONS AMONG CHILDREN AND ADULTS IN SOME REGIONS OF RUSSIAV. V. Malishev
St. Petersburg Scientifi c Research Center for Ecological Safety, Russian Academy of Sciences

In specific laboratory studies of acute intestinal infections (AIIs) in the population of the Russian Federation in the etiological structure of acute intestinal infections of undetermined etiology (AIIUE), we fi nd the dominance of intestinal viruses, the most signifi cant of which are viruses that cause enteritis and gastroenteritis: rotaviruses, caliciviruses, including noroviruses and their relatives – the astroviruses.
The aim of the study was to assess the water as a factor for transmission of viral pathogens (rota -, noro- and astroviruses) and study the problems of the improvement of epidemiological surveillance of acute enteric viral infections in some regions of Russia.                                                                                                                      The material was collected during the conduct of fi eld studies of water in different regions of the Russian Federation.
In different outbreaks of AII, the monoetiological morbidity prevails, but some mixed forms are also recorded. The central role of water in the process of transmission of enteric pathogens causing infections was determined. The acute intestinal viral infection (AIVI) epidemic process, including rotaviral, noroviral and astroviral infection, occurs most intensively in children up to 2 years.
The etiological diagnosis of AIVI is very important in the organization of anti-epidemic measures. Hence our recommendation to develop an overlay system for laboratory diagnosis of viral markers, including the use of rapid tests.

To read the entire article, click here
" }-->

Коментари