Публикация

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА ЕВАКУАЦИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНО БОЛНИ

Медицинска евакуация, (MEDEVAC) е своевременно и ефективно движение и грижи по маршрута, предоставена от медицински персонал за ранени и пострадали с цел бъдат евакуирани от бойното поле, в по-добре обезпечено медицинско заведение ...


Галев А., Кънев А.

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Военномедицинска академия 

В публикацията искаме да обърнем внимание на медицинската евакуация, като сложен и динамичен процес и в частност на предизвикателствата по отношение на триажа преди транспортиране, възникването на съмнения за заразно заболяване, определянето на контагиираната зона, доказването на причинителя, факторите, които трябва да се имат предвид при вземането на решение за начина на евакуация и придружаващия медицински екип, избора на лични и колективни предпазни средства, евентуалните усложнения при транспортиране, методите за деконтаминация на личния състав и самото транспортно средство.

Целият материал може да прочетете тук

ACTUAL ASPECTS OF MILITARY MEDICAL EVACUATION OF INFECTIOUS PATIENTS

Galev A., PhD, Kanev A. Scientifi c center for Military epidemiology and hygiene – Military Medical Academy

In this publication we would like to consider on the medical evacuation as a complex and dynamic process, and in particular the challenges of Triage before transportation, the occurrence of doubts for infectious disease, the determination of the contaminated area, the proof of the agent involved, the decision making process on the way of evacuation and the accompanying medical team, the choice of personal and collective protective equipment, the potential complications during patient transportation and the methods for decontamination of personnel and ground vehicles or aircrafts.

To read the entire article, click here" }-->

Коментари