Публикация

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ С ВАРИЦЕЛА ПАЦИЕНТИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2000-2011Г.

Варицелата е ваксинопредот вратимо заболяване, но за разлика от редица страни в Европа, в България не се прилага специфична имунопрофилактика и епидемичният процес се характеризира с висока ежегодна заболяемост и циклични подеми.


Х. Бацелова1 , А. Кеворкян1 , Р. Райчева2 , О. Бойкинова3 , И. Балтаджиев3 , Й. Шопова4 , Й. Стоилова1

1 Катедра Епидемиология и МБС- ФОЗ, Медицински Университет, Пловдив,

2 Катедра Социална медицина и обществено здраве - ФОЗ, МУ-Пловдив,

3 Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина-МФ, МУ-Пловдив


4 Студент VI курс - МУ-Пловдив

Цел: Да се проведе епидемиологично проучване на хоспитализирани пациенти с варицела и да се анализират тежестта на клиничното протичане и усложненията на заболяването, за да се обоснове идеята за ваксинопрофилактика. Материали и методи: За периода 2000- 2011 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Свети Георги” са проу- чени 535 пациенти с варицела по години, възраст, пол, продължителност на болничния престой. Анализирана е тежестта на клиничното протичане и типа на усложненията. Използван е ретроспективен и проспективен епидемиологичен анализ,комплексен епидемиологичен метод и рутинни клинични, лабораторни и статистически методи. Резултати: Общо за периода са хоспитализирани 1,48 % (535/36 193) от заболелите с варицела в областта. Сред хоспитализираните пациенти усложнения са диагностици- рани в 13% , като с най-висок относителен дял са представени пневмониите 60%. Няма достоверна разлика между хоспитализираните с усложнения в годините на циклични подеми и в предхождащите ги години. По епидемиологични показания са хоспитализирани 32% от пациентите, като свързани с взривове в детски заведения са 13% и 19% сред военнослужещи. Средната възраст на хоспитализираните е 14 г. С най-висок относителен дял както от хоспитализираните, така и от тези с усложнения са лицата във възрастовата група 0 - 19 г. Сред пациентите с усложнена варицелна инфекция в същия възрастов диапазон с най-висок относителен дял е представена групата 1-4 г., следвана от най-малката възрастова група от 0-1 г. съответно с 23,88% и 22,39%. Заключение: Данните от проведеното проучване за висок общ дял на усложненията, много разообразни по вид, с преобладаване на по-тежките и високата заболяемост в региона и в страната са от значение, за да се вземе решение за рутинна специфична имунопрофилактика в България.

Целият материал може да прочетете тук

EPIDEMIOLOGICAL SURVEY ON HOSPITALIZED PATIENTS WITH VARICELLA IN THE DISTRICT OF PLOVDIV (2000-2011)

H.Batselova1 , A.Kevorkyan1 , R.Raycheva2 , O.Boykinova3 , I.Baltadziev3 , Y.Shopova4 , Y.Stoilova1

1 Department of Epidemiolody - Faculty of Public Health, Medical University-Plovdiv,

2 Department of Social medicine and public health- Faculty of Public Health, M U-Plovdiv,

3 Department of Infectious diseases, parasitology and tropical medicine, M U-Plovdiv,

4 Medical student – VI th year, M U-Plovdiv

Aim: This study aims to carry an epidemiological survey on hospitalized patients with Varicella infection 19 ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА and by analyzing of the gravity of the clinical course and type of complications to confi rm the idea of immune prevention. Material and methods: For 2000 – 2011 period 535 patients hospitalized at the Clinic of the Infectious diseases the University hospital “St. Georgi” have been studied and grouped by year of hospitalization, age, sex, duration of hospital stay. We analyze gravity of clinical course and type of complications. We implement retrospective and prospective epidemiological analysis, complex epidemiological methods as well as routine clinical, laboratory and statistical methods.Results: During the period of study 1,48% ( 535 / 36 193) of the Varicella cases in the district of Plovdiv were hospitalized. 13% of the hospitalized patients have been diagnosed as developing complications and pneumonia being with the highest rate – 60%. No signifi cant difference between the complicated hospitalized Varicella patients during years of sporadic outbreaks and the previous years were determined. 32 % of all patients were hospitalized for epidemiological reasons as being connected with outbreaks in children daycare institutions – 13% or among military personnel – 19%. Average age rate of the hospitalized being 14 years. The highest percentage of the hospitalized including the complicated cases are in the age group between 0 – 19 years. Among the complicated hospitalized Varicella infection patients in the same age range, the highest percentage is observed in the age group 1-4 years, followed by the youngest group from 0 to 1 year respectively 23,88% и 22,39%. Conclusion: The data results from this study as well as high morbidity rates of Varicella (Chickenpox) are of signifi cance for taking the decision for implementing a routine specifi c immune prevention in Bulgaria.

To read the entire article, click hereКоментари