Публикация

ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН (2006-2010) – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ

Дихателните инфекции са актуален проблем на съвременното здравеопазване. Въздушно-капковият механизъм на предаване е високо ефективен и осигурява широкото им разпространение.М. Карчева1, Г. Ганчева1, И. Макавеев2
1 Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ-Плевен,
2 ОПМ-Плевен, НПЦВЕХ-ВМА-София


Инфекциите на дихателната система са едни от най-разпространените заболявания при хората. Те са честа причина за временна нетрудоспособност. Целта на проучването е да представи тенденциите в разпространението на дихателни инфекции, подлежащи на задължителна регистрация, в област Плевен за периода 2006-2010г. Използвани са материали от отчети на РЗИ-Плевен. Приложени са методите на епидемиологичното проучване и епидемиологичния анализ. Онагледяването на резултатите е извършено в среда MS-Excel-2003. Резултати: За проучения период в област Плевен са регистрирани 6280 случая на дихателни инфекции. Те представляват 68.25% от общата инфекциозна заболяемост в областта. Преобладават случаи на варицела – 4778. Дихателни инфекции се регистрират целогодишно с преобладаваща есенно-зимна и зимно-пролетна сезонност. Характерно е засягане на детската възраст, но при различните инфекции преобладава засягане в различни възрастови групи. Разпределението по пол показва засягане на двата пола – мъже – 52%, жени – 48% като са отчетени различия при отделните инфекции. Заключение: Отчитат се промени в характеристиката на епидемичния процес при контролирани с ваксина и неконтролирани инфекциозни заболявания. Това позволява да се направи епидемиологична диагноза и да се набележат по-нататъшните подходи в борбата с тези заболявания.


Целият материал може да прочетете тук


RESPIRATORY INFECTIONS IN PLEVEN DISTRICT (2006-2010) – EPIDEMIOLOGICAL STUDY
M. Karcheva1, G. Gancheva1, I. Makaveev2
1 Department of Infectious diseases, epidemiology, parasitology and tropical medicine, Medical University-Pleven, Bulgaria,
2 department of preventive medicine – Pleven, Scientifi c center for Military Epidemiology and Hygiene-Sofia


Respiratory infections are one of the most common diseases in humans. They frequently cause temporary disability. The aim of this study was to present trends in the prevalence of respiratory infections, subject to mandatory registration, in Pleven for the period 2006 to 2010. Materials used come from reports RZI Pleven. The methods used were epidemiological study and epidemiological analysis. Visualization of results was performed in an environment MS-Excel-2003. Results: For the period studied in Pleven district were registered 6280 cases of respiratory infections. They represented 68.25% of the total infectious morbidity in the area. Most of cases were chickenpox – 4778. Respiratory infections were recorded throughout the year
with predominantly autumn-winter and winter-spring seasonality. Typical was the involvement of childhood, but predominant involvement with different infections was various in age groups. Distribution by sex shows involvement of both sexes – men – 52% and women – 48% but differences were reported in individual infections.
Conclusion: Changes in the characteristics of the epidemic process in controlled vaccine and uncontrolled infectious diseases were found. This allows for an epidemiologycal diagnosis and to identify further approaches to reduce incidence of these diseases.

To read the entire article, click here

Коментари